Za udzieleniem Trzaskowskiemu absolutorium głosowało 40 radnych, 17 było przeciwko. Jedna osoba się wstrzymała i jedna była nieobecna.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warszawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

W tym głosowaniu 41 radnych było za, 16 było przeciw i także jedna osoba się wstrzymała oraz jedna była nieobecna.

W 2019 roku dochody stolicy wyniosły 18 109 406 599 zł, w tym 677 080 390 zł stanowiły dochody majątkowe, a 17 432 326 209 zł dochody bieżące. Jeśli chodzi o wydatki to wyniosły one 18 715 018 722 zł. W tej kwocie wydatki majątkowe stanowiły 2 375 057 960 zł, wydatki bieżące 16 339 960 762 zł. Deficyt budżetu wyniósł 605 612 123 zł.

W 2019 roku Warszawa zrealizowała 1353 zadania, w tym 339 zadań bieżących oraz 1014 zadań inwestycyjnych. Plan dochodów został zrealizowany w 100,7 proc., a plan wydatków w 95 proc.

Jeśli chodzi o źródła dochodów miasta to największe dochody Warszawa miała z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które rozliczają PIT w Warszawie - było to 6 314 034 865 zł. Pozostałymi dużymi źródłami dochodów były subwencja oświatowa z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.

W ramach wydatków w 2019 roku największe wydatki miasto miało w sferze edukacji i transportu oraz komunikacji, a także ochrony zdrowia i pomocy społecznej. (PAP)

Autorka: Natalia Kamińska