Sejmowa Komisja Finansów Publicznych odrzuciła poprawkę posłów Lewicy zgłoszoną w trakcie drugiego czytania projektu nowelizacji ustaw: o ubezpieczeniach obowiązkowych i in. oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się rozpatrzeniem poprawki zgłoszonej przez Klub Lewicy w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Poprawka została odrzucona; za głosowało 17 posłów, 22 przeciw, a 4 członków komisji się wstrzymało. Wcześniej propozycja zmiany uzyskała negatywną rekomendację resortu finansów.

Poprawka dotyczyła przeznaczenia wpływów z kar pienieżnych, nakładanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w projekcie ustawy, na przychody Funduszu Edukacji Finansowej.

Zmiana w omawianych ustawach ma na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych mechanizmów nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji z innych krajów UE. Chodzi o te, które prowadzą transgranicznie działalność na terytorium Polski.

W ramach zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej proponuje się wprowadzenie możliwości natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń z UE działających na terytorium Polski w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszania interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Takie uprawnienie powinno być ograniczone jedynie do pilnego przypadku. Podjęte środki mają mieć charakter zabezpieczający i będą obowiązywać do momentu podjęcia odpowiednich działań nadzorczych przez macierzysty organ nadzorczy.

Zgodnie z nowymi przepisami KNF będą przysługiwać wszystkie uprawnienia przysługujące jej w stosunku do krajowych zakładów ubezpieczeń bądź krajowych zakładów reasekuracji w tym również do wydania zakazu wykonywania na terytorium Polski działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej.

Projekt przewiduje, że regulacje dotyczące terminów na wypłatę odszkodowania oraz odpowiedzialności w razie ich przekroczenia dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.(PAP)