Przyznawanie dodatków mieszkaniowych i zmiany w funkcjonowaniu TBS-ów zawiera m.in. przedstawiony przez resort rozwoju do konsultacji projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, który ma przeciwdziałać negatywnym skutkom koronawirusa.

Na zgłaszanie uwag resort przewidział siedem dni.

Celem projektu jest wsparcie budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego (SBC), jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Według wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, wartość pakietu mieszkaniowego to ok. pół miliarda zł rocznie do 2024 r.

Do najważniejszych rozwiązań projektu należy wprowadzenie dopłaty do dodatków mieszkaniowych dla najemców dotkniętych pandemią - nawet do 1,5 tys. zł miesięcznie przez pół roku. Projekt przewiduje też zmiany dotyczące dodatków mieszkaniowych, m.in. wyłączenie ich spod egzekucji administracyjnej, a także wprowadzenie przepisu, według którego niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego będzie podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Projekt przewiduje także zmiany w funkcjonowaniu Towarzystw Budownictwa Społecznego. Dla lokatorów będących stroną umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkań TBS wprowadza nowe zasady, na jakich będą mogły zostać rozliczone środki zaangażowane przez najemcę w budowę mieszkania, innych niż opuszczenie mieszkania lub zakup mieszkania przez lokatora.

Według projektu lokator będzie mógł wystąpić do TBS z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu uwzględniającą okresowe rozliczenie partycypacji, poprzez zaliczenie jej części na poczet czynszu miesięcznego. Obniżka zastosowana będzie po spłacie kredytu, tj. w okresie, w którym rozwiązanie nie będzie naruszało gospodarki finansowej TBS. Ponadto, lokator, który jest w podeszłym wieku, będzie mógł wystąpić do TBS z wnioskiem o zmianę dotychczasowej umowy najmu na umowę najmu uwzględniającą całkowite rozliczenie partycypacji, poprzez zaliczenie jej na poczet czynszu miesięcznego aż do dnia wygaśnięcia praw lokatora jako strony umowy najmu.

Projekt uchyla też m.in. bezwzględny zakaz wyodrębniania na własność i zbywania lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach preferencyjnych kredytów udzielanych w aktualnym programie SBC. Wprowadza także możliwość uzyskania prawa własności mieszkania w oparciu o umowę najmu z dojściem do własności.

Autorzy proponowanych przepisów przewidują również "urealnienie limitów maksymalnego czynszu za najem mieszkania w zasobach TBS, poprzez możliwość pobierania od najemcy inwestycyjnych, wskazanych w ustawie opłat dodatkowych, których łączna kwota nie może przekroczyć w skali roku 1 proc. wartości odtworzeniowej".

Zmiany mają też umożliwić TBS-om skorzystanie ze wsparcia w formule tzw. premii remontowej na spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia remontowego, udzielanej na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

MR chce także podwyższyć wsparcie dla gmin partycypujących w kosztach budowy na podstawie umowy zawartej pomiędzy JST a inwestorem (w tym TBS) z 20 proc. do maksymalnie nawet 35 proc. kosztów inwestycji bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś