GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku


Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku wobec 17 mld zł straty rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Aktywa ogółem OFE na koniec 2019 r. wyniosły 154,9 mld zł, co oznacza spadek o 2,5 mld zł (tj. o 1,6%) w ciągu roku.
"Wynik finansowy ogółem otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł, wobec 17 mld zł straty przed rokiem. Na wynik ten złożyły się: wynik z inwestycji w wysokości 3,9 mld zł oraz zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) w wysokości minus 2,4 mld zł" - czytamy w komunikacie.
Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych w 2019 r. wyniosły 4,8 mld zł wobec 4,3 mld zł rok wcześniej. GUS podał, że główną pozycją przychodów były przychody portfela inwestycyjnego w wysokości 4,77 mld zł.
Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2019 r. wyniosły 154,9 mld zł i zmniejszyły się o 1,6% r/r. Największy udział w aktywach wykazywał portfel inwestycyjny – 99%.
"Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 127,4 mld zł (w tym 117 mld zł na terytorium RP), a ich udział zmniejszył się o 2,7 pkt proc. w ciągu roku. Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2019 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego - 48,5 mld zł, paliw i energii - 23,4 mld zł, chemii i surowców - 10 mld zł, dóbr konsumpcyjnych - 9,1 mld zł, handlu i usług - 10,5 mld zł" - czytamy dalej.
Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 15 991 816 i była niższa o 1,3% w skali roku.
Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2019 r. było zarejestrowanych 15,7 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej. Liczba członków zmniejszyła się o 231 512 osób, podał także Urząd.
Dane obejmują 10 OFE działających w 2018 i w 2019 roku.
(ISBnews)