Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którym w środę ma zająć się Sejm.

Według MC zaproponowane przepisy stanowią pierwszy etap wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE) i mają zwiększyć uprawnienia abonentów firm telekomunikacyjnych.

Jako jedną z ważniejszych zmian resort wymienił umożliwienie abonentom rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie elektronicznej. MC wskazuje, że kwestia ta nie była dotąd regulowana, a w praktyce abonent mógł rozwiązać umowę zwykle wyłącznie w formie papierowej.

Reklama

Proponowane przepisy przewidują, że rozwiązanie umowy z operatorem będzie możliwe zdalnie (np. mailem) bez konieczności wypełniania papierowych dokumentów i ich nadawania listem poleconym, czy też złożenia ich w punkcie sprzedaży operatora.

Kolejną zmianą na rzecz konsumentów będzie - jak wskazuje resort - wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych dla operatorów.

Reklama

Według MC, obecnie nie ma przepisów, które zobowiązywałyby operatorów do informowania abonentów, że ich aktualna umowa zostanie niejako automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Jeśli propozycje wejdą w życie, to operator - nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta – będzie musiał poinformować o tym klienta. Dodatkowo, przed automatycznym przedłużeniem umowy operatorzy będą informować o sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Zdaniem resortu kolejna ważna dla abonentów zmiana to wprowadzenie obowiązku przekazywania im przez operatora (co najmniej raz w roku) informacji o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych. "Takie działanie zapewnia przejrzystość, daje możliwość porównywania ofert i wyboru takiej, która najlepiej odpowiada aktualnym potrzebom/oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym klientów" - oceniło MC.

Przygotowane przepisy przewidują również wprowadzenie narzędzia monitorowania wykorzystania usług. Ma to umożliwić kontrolę abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w usłudze dostępu do internetu. Chodzi o to, aby klienci wiedzieli jak wysokiego rachunku się spodziewać.

Po wejściu w życie nowych przepisów – w przypadku zmiany dostawcy internetu – abonent zyska uprawnienie do zachowania ciągłości usługi. Wyjątkiem będą sytuacje, w których jest to technicznie niemożliwe.

Według resortu w praktyce będzie to działało tak, jak ma to miejsce w przypadku np. przeniesienia numeru do innej sieci. Dodatkowo, jeśli przy zmianie operatora/dostawcy internetu, abonent nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości usługi powyżej jednego dnia roboczego, będzie mógł z ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki.

Obok przepisów prokonsumenckich, zmiany w Prawie telekomunikacyjnym proponowane w tarczy 3.0 przewidują też m.in. możliwość anulowania trwającej obecnie aukcji 5G oraz zmieniają sposób powoływania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Według harmonogramu pracy Sejmu posłowie zajmą się projektem tarczy 3.0 w środę. Jest on częścią pakietu stanowiącego tarczę antykryzysową, która wprowadza rozwiązania mające przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.(PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś