Katalog działań zawarty w Tarczy Antykryzysowej nie jest zamknięty, resort finansów analizuje potrzeby i na bieżąco reaguje na zmieniające się okoliczności - zapewnia w czwartkowym komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

MF przypomina w komunikacie, że Tarcza Antykryzysowa to kompleksowy pakiet działań rządu przeciwdziałających negatywnym skutkom pandemii. We wtorek pakiet ustaw wdrażających rozwiązania antykryzysowe podpisał prezydent Andrzej Duda. Zaproponowane przez resort finansów zapisy z zakresu finansów publicznych dotyczą głównie kwestii budżetowych i obszaru działalności instytucji finansowych.

"Obecna sytuacja wymaga podjęcia wielu niestandardowych, a zarazem systemowych rozwiązań. I taka jest właśnie nasza Tarcza Antykryzysowa. To zestaw wielu połączonych ze sobą rozwiązań, które zapewnią gospodarce wsparcie przy zachowaniu stabilności finansów publicznych" - mówi cytowany w komunikacie MF, szef resortu Tadeusz Kościński.

Według niego Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, który zaprezentował tak szeroki i konkretny pakiet pomocowy dla obywateli w obliczu zagrożenia koronawirusem.

Minister zaznaczył, że katalog działań nie jest zamknięty z uwagi na dynamizm sytuacji, z którą mamy do czynienia. „Analizujemy potrzeby i na bieżąco reagujemy na zmieniające się okoliczności" - podkreślił. Podał na przykład, że na prośbę przedsiębiorców MF przesunęło w czasie wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT i zmiany w CIT.

Kościński zapewnił jednocześnie, że ministerstwo stosuje mechanizmy w przepisach podatkowych, które pozwalają szybko reagować na pojawiające się trudności. Jako przykład wskazał m.in. przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja br.

W przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów – termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono do 31 lipca br.

W komunikacie napisano, że na pakiet ustaw składa się nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy) oraz ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).

„Nowela specustawy uelastycznia zarządzanie budżetem państwa. Premier będzie miał uprawnienia do przesuwania środków między częściami budżetowymi, do zmiany przeznaczenia rezerw celowych i tworzenia nowych rezerw na walkę z COVID-19” - podkreśla szef MF.

Elastycznie będzie też można zmieniać plany państwowych funduszy celowych i agencji wykonawczych. „Wszystko po to, by szybko reagować na potrzeby poszczególnych dysponentów środków publicznych” – wyjaśnia.

W komunikacie poinformowano, że nowe przepisy przewidują utworzenie specjalnego Funduszu Przeciwdziałania Koronawirusowi COVID-19 (FPK), który będzie zasilany z budżetu państwa, jak też innych funduszy celowych, które dysponować będą zarówno wolnymi środkami, jak i obligacjami skarbu państwa oraz środkami z obligacji emitowanych przez BGK. Środki te będą mogły być przeznaczone na całą gamę instrumentów, w tym mogą być przekazane Funduszowi Pracy, czy Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

FPK będzie mógł również finansować programy rządowe oraz te zadania, które będą stanowiły impuls fiskalny do pobudzenia gospodarki.

Specustawa uelastycznia także gospodarowanie środkami publicznymi w ramach samorządu terytorialnego. Zgodnie z nią wójt (lub burmistrz, czy prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa będą mieli kompetencje do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Wykonując budżet samorządowy, wójt (lub burmistrz, czy prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa będą mieli także możliwość - bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki - dokonywania zmian przeznaczenia rezerwy celowej oraz tworzenia nowej rezerwy celowej, przenosząc do niej zablokowane kwoty wydatków.

Wyjaśniono, że dokonano przejściowego złagodzenia ograniczeń dotyczących zrównoważenia części bieżącej budżetu. W 2020 r. wydatki bieżące będą mogły być wyższe od dochodów bieżących o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane środkami własnymi.

Ponadto zwiększono możliwości inwestycyjne samorządów, modyfikując na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego.