Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez obrońcę byłego komornika z Działdowa, skazanego przez Sąd Okręgowy w Olsztynie za nieprawidłowości podczas postępowania egzekucyjnego wobec dłużników - podał w środę Sąd Okręgowy w Olsztynie.

W komunikacie przysłanym PAP w środę rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski przypomniał, że sprawa dotyczy Sebastiana S., którego 2 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał na 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Sąd wymierzył mu także 10 tys. zł grzywny, zakaz wykonywania zawodu na 5 lat i zobowiązał do częściowego naprawienia szkody poprzez wpłatę 190,7 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego Wiktora Ch.

W tej samej sprawie Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał Michała B., biegłego sądowego z Torunia, na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 3 lata i orzekł zakaz wykonywania przez niego zawodu biegłego sądowego. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej sprawie - rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Sąd I instancji uznał Sebastiana S. za winnego tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków podczas egzekucji dłużników Wiktora, Katarzyny i Patrycji Ch. z Nidzicy. Egzekucja była prowadzona między 8 listopada 2011 r. a 7 marca 2012 r.

Komornik m.in. bezzasadnie odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej i używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawionej przez biegłego Michała B., poświadczającej nieprawdę wyceny ruchomości zaniżającej ich wartość rynkową o ponad 430 tys. zł. Korzystał także z niezgodnej z rzeczywistością opinii dotyczącej wyceny ruchomości, zaniżającej ich wartość rynkową o ponad 47 tys. zł. Sporządzenie tych wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała B.

Apelacje od wyroku Sądu Rejonowego w Nidzicy wnieśli obrońcy Sebastiana S. i Michała B. Natomiast obrońca Arkadiusza B. wniósł zażalenie na koszty obrony zasądzone w tym wyroku.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w kwietniu 2017 r. zaskarżony wyrok zmienił tylko w taki sposób, że sformułowanie "zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego" zastąpił sformułowaniem "zakaz pełnienia funkcji biegłego sądowego". W pozostałej części utrzymał wyrok w mocy, a także zasądził od oskarżonych koszty procesu za postępowanie odwoławcze.

Obrońca Sebastiana S. wniósł kasację, w której domagał się uchylenia wyroków obu instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Nidzicy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy uznał tę kasację za zasadną i w kwietniu 2018 r. przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. W rezultacie Sąd Okręgowy w Olsztynie w lipcu 2018 r. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy w ten sposób, że z opisu czynu przypisanego Sebastianowi S. wyeliminował ustalenie, że działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, złagodził karę pozbawienia wolności do roku i uchylił karę grzywny oraz orzeczenie w części dotyczącej naprawienia szkody w wysokości 190 tys zł.

Orzekł również od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego Wiktora Ch. nawiązkę w kwocie 100 tys zł. W pozostałym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy utrzymał w mocy.

"Sąd Okręgowy co do zasady podtrzymał zasadność wyroku skazującego oskarżonego z tą zmianą, że powrócił do opisu czynu zarzucanego pierwotnie aktem oskarżenia" - wyjaśnił rzecznik sądu okręgowego w Olsztynie.

Obrońca Sebastiana S. ponownie wniósł kasację, domagając się uchylenia zaskarżonego orzeczenia w całości oraz orzeczenia sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Nidzicy. Sąd Najwyższy postanowieniem z 9 stycznia 2020 r. oddalił tę kasację jako oczywiście bezzasadną.