Rozporządzenie Rady Ministrów z 1989 r. umożliwiało przejście na emeryturę (tzw. emeryturę EWK) – bez względu na wiek – jednemu z rodziców, posiadającemu wymagany okres zatrudnienia, a zmuszonemu przerwać pracę z uwagi na sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem.

Przepis ten utracił moc w 1999 r., jednak osoby, które do 31 grudnia 1998 r. spełniały wszystkie warunki wymagane w rozporządzeniu, zachowały uprawnienia do emerytury. Według danych ZUS emerytury EWK w marcu 2018 r. pobierało 34,6 tys. osób.

Obecnie rodzice opiekujący się dziećmi wymagającymi stałej opieki otrzymują świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono jednak osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Oznacza to, że świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymują także osoby pobierające emeryturę EWK.

Reklama

Autorzy senackiego projektu zwrócili uwagę na znaczną różnicę w wysokości obu świadczeń. Obecnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 1583 zł, natomiast najniższa emerytura wynosi 1100 zł. Projekt ustawy został wniesiony przez senacką komisję praw człowieka, praworządności i petycji.

Projekt przewidywał przyznanie osobom, które pobierają emeryturę EWK, świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą EWK netto.

We wtorek Senat projekt odrzucił.(PAP)

autorka: Olga Zakolska