KRS podjęła stanowisko w związku z toczącymi się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE postępowaniem ws. pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego, dotyczących zdolności Rady do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów. Treść stanowiska w piątek zamieszczono na stronie KRS.

W marcu w Trybunale Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa w sprawie pytań SN. Podczas rozprawy przedstawiciele polskich władz przekonywali, że KRS to organ niezależny, ponadto wybór KRS w żaden sposób nie przekłada się na niezawisłość Izby Dyscyplinarnej SN. Innego zdania byli pełnomocnicy reprezentujący SN. Zgodnie z zapadłą decyzją, 23 maja opinię w tej sprawie wyda rzecznik generalny TSUE. Będzie ona wstępem do orzeczenia, które w TSUE najprawdopodobniej zapadnie pod koniec czerwca lub w lipcu.

"KRS powinna być (i jest) niezależna również od organów władzy sądowniczej, w podobnym stopniu co od organów pozostałych władz. Jest to oczywiście zadanie trudne do zrealizowania, skoro w skład Rady wchodzi aż 15 sędziów oraz dwóch prezesów SN i NSA. Niemniej jednak, w takich warunkach szczególnie potrzebne jest zagwarantowanie członkom Rady także niezależności od wewnątrzkorporacyjnej presji środowiska sędziowskiego" - oceniono w stanowisku Rady.

W ocenie KRS "takie naciski wewnętrzne mogą stanowić zagrożenie dla niezawisłości sędziowskiej oraz niezależności sądów, a w warunkach polskich są one aktualnie bardziej realne, aniżeli zagrożenie płynące ze strony egzekutywy czy też legislatywy".

"Zdaniem KRS nie istnieją jakiekolwiek przesłanki pozwalające na kwestionowanie pozycji sędziów Izby Dyscyplinarnej SN, a co za tym idzie ich niezawisłości. Status sędziów tej Izby został uregulowany w sposób analogiczny do statusu pozostałych sędziów SN" - podkreśliła ponadto Rada w swym stanowisku.

Jak zaznaczyła KRS sędziowie tej Izby "zostali wyposażeni przez ustawodawcę w takie atrybuty, które uniemożliwiają jakąkolwiek ingerencję w ich niezawisłość". "KRS dostrzega jednak jedno zagrożenie dla niezawisłości sędziów Izby Dyscyplinarnej SN. Jest nim negowanie ich statusu przez innych sędziów SN, m.in. w toku niniejszego postępowania przed Wysokim Trybunałem" - oceniono.

W swym stanowisku KRS zwróciła też uwagę, że istotą pytań prejudycjalnych sformułowanych przez SN jest ustalenie, czy Izba Dyscyplinarna SN jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Rada podkreśliła, że w orzecznictwie TSUE przyjmuje się, że jeżeli państwo członkowskie UE ustanawia organ nazywany "sądem" i powierza mu zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości, to TSUE nie ma podstaw do kwestionowania charakteru takiego organu.

Według KRS Izba Dyscyplinarna SN spełnia wszystkie kryteria wymagane przez TSUE, które powinien spełniać organ, aby mógł być uznany za sąd. Jak przypomniano, TSUE zwraca w tym zakresie uwagę na cechy ustrojowe takie jak: niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej, niezawisłość członków, stałość, utworzenie na podstawie ustawy, obowiązkowa właściwość, orzekanie w procedurze spornej, orzekanie na podstawie prawa, jak również wiążąca moc orzeczeń.

Rada zaznaczyła też, że - jej zdaniem - Izba Dyscyplinarna działa w oparciu na konstytucji i ustawie o SN. "Izba Dyscyplinarna SN korzysta z wszelkich gwarancji niezależności na takich samych zasadach jak pozostałe izby Sądu Najwyższego, a sędziowie tej Izby są niezawiśli" - czytamy w stanowisku KRS.

Zdaniem Rady, sędziowie Izby Dyscyplinarnej są bezstronni. KRS wskazała przy tym, że w polskim systemie prawnym sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Ponadto według KRS, wszelkie gwarancje niezawisłości sędziowskiej, z których korzystają sędziowie orzekających w polskich sądach, obejmują również sędziów w Izbie Dyscyplinarnej.

W ocenie KRS, procedura powoływania sędziów nie ma żadnego związku z atrybutem niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów. "Innymi słowy sposób wyboru sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa nie zagraża w najmniejszym stopniu niezawisłości i bezstronności tychże sędziów oraz nie wpływa na niezależność sądów" - głosi stanowisko Rady.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski, Marcin Jabłoński