Senat zaproponował we wtorek poprawki do rządowej noweli ustawy o żegludze śródlądowej, która ma m.in. umożliwić armatorom odnawianie dokumentów bezpieczeństwa. Poprawki mają charakter głównie redakcyjny.

Za podjęciem uchwały wraz z zaproponowanymi poprawkami głosowali wszyscy biorący udział w głosowaniu senatorowie (86). Teraz nowela trafi ponownie pod obrady Sejmu.

Pięć poprawek - zaproponowanych przez biuro legislacyjne - zgłosiła Komisja Infrastruktury. Jak tłumaczył we wtorek podczas posiedzenia senatu senator sprawozdawca Wiesław Dobkowski (PiS), chodziło o "wyprostowanie" błędów interpretacyjnych, a także sprecyzowanie jednego z zapisów, dotyczącego ochrony danych osobowych.

Rządowy projekt zmiany ustawy z 21 grudnia 2000 r. ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Chodzi o implementację dwóch dyrektyw unijnych: z 14 września 2016 oraz 18 kwietnia 2018 r.

Celem noweli jest podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej oraz doprecyzowanie procedury administracyjnej w tym zakresie.

Ustawa wprowadza m.in. możliwość wydawania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej. "Dokument ten zastępuje dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku i pozwala na uprawianie żeglugi statkom po drogach wodnych w Polsce i w państwach europejskich" – powiedział Wiesław Dobkowski. Jak dodał, nowela wprowadza też nowy dokument – uzupełniające unijne świadectwo zdolności żeglugowej. Ma on pozwalać armatorom uprawiać żeglugę po drogach wodnych, na których wprowadzono dodatkowe wymagania techniczne dla statków.

"Dotychczas polscy armatorzy mogli uzyskiwać takie dokumenty wyłącznie w innych państwach europejskich, które wprowadzały dodatkowe wymagania dla statków" – tłumaczył Dobkowski.

Nowelizacja wprowadza też możliwość odnawiania dokumentów bezpieczeństwa - legalizacji dokumentu, który już utracił ważność. "Dotychczas w przypadku utraty ważności dokumentu armator musiał występować o wydanie nowego dokumentu i to wydłużało proces jego uzyskiwania" – mówił senator Dobkowski.

Ustawa ma też zapewnić nadzór państwa nad instytucjami klasyfikacyjnymi - podmiotami, które dokonują m.in. inspekcji technicznej statków. "Minister właściwy ds. żeglugi śródlądowej będzie kontrolował przestrzeganie przepisów przez te instytucje i będzie mógł występować do Komisji Europejskiej w przypadku naruszeń przepisów" – mówił senator sprawozdawca.

Zmiany mają też zapewnić jawność dokumentów bezpieczeństwa. "Osoby zainteresowane będą mogły obejrzeć takie dokumenty lub uzyskać ich kopie. Takie rozwiązanie umożliwi osobom korzystającym ze statków sprawdzać spełnianie przez statki wymagań bezpieczeństwa" – powiedział Dobkowski.

Nowela wprowadza także nowy dokument świadectwa sprzętu nawigacyjnego, sprawdzający prawidłowość instalacji i działania sprzętu nawigacyjnego. Zapewnia też większą niezależność ekspertów komisji inspekcyjnych oraz wprowadza obowiązki informacyjne w przypadku zezłomowania statku. Takie rozwiązanie ma wpłynąć pozytywnie na aktualność prowadzonych rejestrów statków.(PAP)

autorka: Elżbieta Bielecka