Do Sądu Okręgowego w Płocku trafił akt oskarżenia w sprawie nadużyć finansowych w Domu Pomocy Społecznej (DPS) w Młodzieszynie (Mazowieckie). Zarzuty, m.in. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, postawiono 17 osobom, w tym byłemu kierownictwu ośrodka.

Zakończone przez płocką Prokuraturę Okręgową śledztwo dotyczyło m.in. fałszowania dokumentacji i przywłaszczania pieniędzy, należących zarówno do pracowników, jak i pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie.

Postępowanie w tej sprawie, prowadzone początkowo przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie, trwało od stycznia 2014 r. Wtedy też doszło do zatrzymania i aresztowania pierwszych podejrzanych - pracowników DPS oraz do przeszukania ośrodka i zabezpieczenia dokumentów. Przeszukań dokonano wówczas także w mieszkaniach kilku osób związanych z placówką, gdzie znaleziono odzież i żywność, pochodzące z przestępstwa.

Jak poinformowała obecnie płocka Prokuratura Okręgowa, aktem oskarżenia, liczącym 1090 stron, objęto ostatecznie 17 osób, w tym byłą dyrektor DPS w Młodzieszynie Justynę N., dwóch członków kadry zarządzającej placówką, a także byłą dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Sochaczewie Barbarę B. oraz byłego wicestarostę sochaczewskiego Janusza C.

Według śledczych, zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu dopuścili się w okresie od 2007 do 2014 r. m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentacji zajęć wyrównawczych i pobierania wynagrodzenia z tytułu nieodbytych faktycznie zajęć, a także przywłaszczania pieniędzy placówki, nabywając za nie towary na potrzeby własne.

Akt oskarżenia, jak informuje płocka Prokuratura Okręgowa, obejmuje również zarzuty przywłaszczania umieszczonych w depozytach środków pieniężnych należących do pensjonariuszy DPS, zatrudniania w placówce krewnych, którzy nie świadcząc pracy, pobierali nienależne im wynagrodzenie, a także pobierania funduszy na poczet delegacji służbowych, które faktycznie nie miały miejsca oraz korzystania przez osoby nieuprawnione ze środków, przeznaczonych na kulturę dla pensjonariuszy i pracowników.

W trakcie śledztwa ustalono, że pokrzywdzonymi, oprócz pensjonariuszy DPS w Młodzieszynie, były także sama placówka, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i tamtejsze PCPR.

"Prokurator na poczet kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczył od oskarżonych majątek w kwocie około 2 mln zł" – podkreśliła płocka Prokuratura Okręgowa. Zaznaczyła przy tym, iż wobec 8 oskarżonych skierowano wnioski "w przedmiocie dobrowolnego poddania się karze".

Wcześniej, z głównego śledztwa, dotyczącego nadużyć w DPS w Młodzieszynie, płocka Prokuratura Okręgowa wyłączyła do odrębnego postępowania wątek obejmujący przywłaszczenie w okresie od lutego 2008 r. do grudnia 2013 r. przez byłą dyrektor placówki Justynę N., a także przez byłą księgową Elżbietę G. i byłą kasjerkę Barbarę P., mienia należnego pracownikom ośrodka z tytułu premii i nagród w kwocie nie mniejszej niż 265 tys. 882 zł.

W sprawie tej we wrześniu 2018 r. płocki Sąd Okręgowy uznał wszystkie trzy oskarżone za winne zarzucanych czynów i skazał je na kary jednego roku bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kary grzywny. Jednocześnie, wobec wszystkich oskarżonych sąd orzekł zakaz zajmowania pełnionych wcześniej stanowisk oraz obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonych przywłaszczonych kwot. Wyrok ten jest już prawomocny. (PAP)