Obecnie działająca w woj. śląskim regionie Metropolia zrzesza 41 samorządów. Dotąd chęć dołączenia do niej zgłosiło już dziewięć kolejnych gmin.

W poprzednich miesiącach br. sejmik woj. śląskiego i wojewoda pozytywnie zaopiniowali pierwszych siedem wniosków gmin, które skierowało doń zgromadzenie GZM. Chodzi o gminy Ornontowice, Orzesze, Krupski Młyn, Wielowieś, Tworóg, Toszek i Miasteczko Śląskie – z powiatów gliwickiego, mikołowskiego i tarnogórskiego.

W sierpniu zgromadzenie GZM skierowało natomiast do konsultacji wnioski kolejnych dwóch gmin: Kalet (pow. tarnogórski) oraz Kochanowic (pow. lubliniecki). W październiku oba wnioski negatywnie zaopiniował sejmik uznając, że gminy te nie spełniają „ustawowego warunku formalnego mówiącego o spójności obszaru pod względem przestrzennym”.

We wtorek do podobnego argumentu – w kontekście wniosków gmin Ciasna, Herby, Lubliniec i Woźniki (wszystkie pow. lubliniecki) – odwołał się wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer, pytając o granice rozszerzania granic Metropolii.

Przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak wskazał, że – zgodnie z drogą ustawową – dopiero po zaopiniowaniu wniosków gmin przez sejmik i wojewodę rozpoczyna się dyskusja o ew. rozszerzeniu na forum Metropolii. To bowiem GZM zobowiązana jest przygotować wniosek do prezesa Rady Ministrów – z uzasadnieniem propozycji decyzji.

„Konsultowałem to z wojewodą; rozmawialiśmy o wnioskach (gmin – PAP). Zaczyna się powoli gruntować pogląd, że być może dla gmin, które dopełniają powiaty gliwicki, tarnogórski i mikołowski (część gmin tych powiatów należy już do GZM – PAP) być może warto to zrobić (przyjąć je do Metropolii – PAP) ze względów m.in. statystycznych, ponieważ statystyka jest prowadzona przez GUS dla powiatów. Po drugie skoro te gminy są w takim powiecie wykazują te związki organizacyjno-funkcjonalne, o których mowa w ustawie” - mówił Karolczak.

„Być może w tę stronę to pójdzie, ale oczywiście jest to decyzja prezesa Rady Ministrów” - dodał.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) – powołana ustawą o związku metropolitalnym w woj. śląskim – zrzesza dziś 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego. Po spełnieniu przewidzianych przez ustawę wymagań Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z określoną w ustawie drogą wnioski kolejnych gmin zainteresowanych członkostwem w Metropolii – poparte m.in. wynikami przeprowadzonych w nich konsultacji społecznych – zgromadzenie GZM przekazuje uchwałą do zaopiniowania przez Sejmik Woj. Śląskiego, a także wojewodę śląskiego.

Po uzyskaniu opinii ustawa przewiduje dyskusję dotychczasowych członków Metropolii na poziomie zgromadzenia GZM, które podejmuje decyzję ws. dalszego procedowania, czyli wysłania wniosków, wraz z opiniami i uzasadnieniami, do premiera. Ewentualna zmiana granic związku metropolitalnego może nastąpić 1 stycznia każdego roku.

Według ustawy związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin woj. śląskiego z silnymi powiązaniami funkcjonalnymi i zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców (w obecnych 41 gminach GZM mieszka 2,28 mln osób).(PAP)

autor: Mateusz Babak