Ministerstwo Finansów spodziewa się wyroku TSUE w sprawie podatku handlowego pod koniec 2018 roku lub na początku 2019 roku - podano w uzasadnieniu projektu ustawy zawieszającej pobór podatku o kolejny rok.

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. KE wskazała, że system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii Europejskiej, w tym z zasadami pomocy państwa.

W dniu 30 listopada 2016 r. Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę na decyzję Komisji Europejskiej.

W skardze podniesiono m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa. Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej.

"Rozprawa przed TSUE odbyła się w dniu 26 września 2018 r. Biorąc pod uwagę, że wyroki w sprawach rozstrzyganych przez TSUE zapadają zwyczajowo 3–4 miesiące po rozprawie, bardzo prawdopodobne jest, że wyrok w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej zostanie wydany pod koniec 2018 r. lub na początku 2019 r.