Sejm po pierwszym czytaniu odesłał we wtorek do komisji finansów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2019 r. - tzw. ustawy okołobudżetowej.

Za dalszymi pracami w komisji opowiedzieli się wszyscy występujący w imieniu klubów, mimo zastrzeżeń zgłaszanych przez opozycję.

Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ze środków tego funduszu przewidziano finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, a także specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Zmiany dotyczące Funduszu Pracy przewidują, że kontynuowane będzie rozwiązanie dotyczące bardziej efektywnego systemu wspierania wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy. Zachowana zostanie zasada powiązania przekazywanych środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

Przewidziano „odmrożenie” o jeden rok podstawy naliczania odpisu na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019 r., co oznacza, że będzie on naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r.; fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będzie dokonywany w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2013 r.); fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych w oparciu o wydatki na emerytury i renty ustalone w ustawie budżetowej na rok 2013;

Zaproponowano - analogicznie jak w 2018 r. - "zamrożenie" podstawy wymiaru służącej do ustalania wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających ustawie z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Projekt zakłada, że z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają być sfinansowane składki członkowskie z tytułu udziału Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). W przypadku Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przewidziano możliwość sfinansowania zadań związanych z informatyzacją państwa.

Główne zastrzeżenia opozycji dotyczył incydentalnego charakteru finansowania staży, szkoleń i specjalizacji personelu medycznego oraz możliwości finansowania z pieniędzy MON modernizacji i zakupu określonego sprzętu dla służb podległych MSWiA.(PAP)