Podaż pieniądza (M3) we wrześniu 2018 roku wzrosła o 7,9 proc. rdr do 1.376.164,8 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,8 proc.

Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

Wyszczególnienie Stan na Stan na Stan na Zmiana od Zmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2017 31.08.2018 30.09.2018 31.12.2017 31.08.2018
w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w % w mln zł w %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3) 1 324 368,6 1 365 479,6 1 376 164,8 51 796,3 3,9 10 685,2 0,8
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) 184 486,4 197 062,5 198 628,0 14 141,6 7,7 1 565,5 0,8
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych 1 128 360,9 1 155 817,5 1 160 685,8 32 324,9 2,9 4 868,2 0,4
2.1. Gospodarstwa domowe 732 434,2 766 173,8 770 062,6 37 628,4 5,1 3 888,9 0,5
2.2. Pozostałe instytucje finansowe 53 779,0 55 423,8 55 693,5 1 914,5 3,6 269,7 0,5
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 275 408,0 267 028,9 267 345,3 -8 062,7 -2,9 316,4 0,1
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 23 940,9 26 673,5 26 722,5 2 781,5 11,6 49,0 0,2
2.5. Instytucje samorządowe 32 789,9 35 915,9 36 291,3 3 501,4 10,7 375,4 1,0
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 10 008,9 4 601,7 4 570,6 -5 438,3 -54,3 -31,2 -0,7
3. Pozostałe składniki pieniądza M3 11 521,2 12 599,6 16 851,1 5 329,8 46,3 4 251,5 33,7
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł 232 528,1 264 094,8 265 914,1 33 386,0 14,4 1 819,4 0,7
w mln EUR 55 750,1 61 484,6 62 254,6 6 504,5 11,7 770,0 1,3
C. Aktywa krajowe netto 1 091 840,4 1 101 384,9 1 110 250,7 18 410,3 1,7 8 865,8 0,8
1. Należności od sektorów krajowych 1 175 788,5 1 232 957,4 1 240 236,4 64 447,8 5,5 7 278,9 0,6
1.1. Gospodarstwa domowe 676 361,6 712 927,9 713 800,2 37 438,5 5,5 872,3 0,1
1.2. Pozostałe instytucje finansowe 81 348,4 86 103,1 87 909,9 6 561,5 8,1 1 806,9 2,1
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe 360 525,6 376 754,2 380 814,9 20 289,3 5,6 4 060,7 1,1
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom. 6 946,3 6 981,0 7 047,0 100,7 1,5 66,0 0,9
1.5. Instytucje samorządowe 50 606,5 50 191,2 50 664,3 57,8 0,1 473,1 0,9
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego 0,1 0,0 0,0 -0,1 -100,0 0,0 -100,0
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego 268 824,0 257 200,5 264 725,1 -4 098,9 -1,5 7 524,6 2,9
3. Pozostałe pozycje (netto) -352 772,1 -388 773,0 -394 710,8 -41 938,7 11,9 -5 937,7 1,5
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR 4,1709 4,2953 4,2714 - 2,4 - -0,6
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD 3,4813 3,6808 3,6754 - 5,6 - -0,1
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR 32 460,7 31 618,1 31 670,1 -790,5 -2,4 52,1 0,2

(PAP Biznes)