Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Alior Bank kary pieniężnej, w związku z podejrzeniem naruszenia przez bank przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - podała Komisja po wtorkowym posiedzeniu.

Komisja podejrzewa, że Alior Bank naruszył przepisy ustawy w związku z zapisami na certyfikaty inwestycyjne funduszy: WI Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, SGB WI Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, WI Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz WI Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Jak podano, przepisy mogły zostać naruszone w związku z brakiem zawarcia pisemnych umów dotyczących świadczenia usług maklerskich, ze świadczeniem usług maklerskich "bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta" oraz z przekazywaniem klientom bez uprzedniego zawarcia z nimi umów o doradztwo inwestycyjne, pisemnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.