W skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej (np. przedszkola) tak jak dotąd wchodzić będzie po trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców, a także przedstawiciele związków zawodowych. Właśnie doprecyzowanie zapisu dotyczącego wyłaniania przedstawicieli związków było przedmiotem nowelizacji.

Tej samej materii dotyczy poprawka zgłoszona we wtorek na posiedzeniu senackiej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przez senatora Łukasza Mikołajczyka (PiS). Zgodnie z nią w składzie komisji konkursowej będzie także "po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa".

Komisja jednogłośnie zaopiniowała ją pozytywnie. Poprawkę poparło także Ministerstwo Edukacji Narodowej i obecni na posiedzeniu komisji wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński i przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Prosa.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez posłów PiS. Poseł Dariusz Piontkowski (PiS), przedstawiając go w maju w Sejmie, mówił, że obowiązujące przepisy dotyczące wyłaniania członków komisji konkursowych na dyrektora szkoły spośród przedstawicieli związków zawodowych wymagają zmiany, gdyż są nieprecyzyjne. Według niego, doprowadziły do tego, że reprezentatywne związki zawodowe, które są federacją lub konfederacją, w wielu miastach wyznaczały w skład komisji dwóch przedstawicieli. Zdarzało się tak w szkołach, w których działa więcej niż jeden związek zawodowy zrzeszony w Forum Związków Zawodowych. W niektórych województwach doprowadziło to do zaskarżania uchwał powołujących członków komisji do sądów administracyjnych. Tymczasem - jak zaznaczył Piontkowski - intencją ustawodawcy było, żeby każdy związek reprezentatywny, bez względu na jego strukturę wewnętrzną, mógł wyznaczać tylko po jednym członku komisji. Dlatego w projekcie noweli zaproponowano zmianę doprecyzowującą te przepisy.

Propozycja ta została skrytykowana przez ZNP. Jak tłumaczył wówczas Baszczyński, jej przyjęcie spowodowałoby, że automatycznie ze składu komisji wykluczone zostałoby albo ZNP, albo Forum Związków Zawodowych, gdyż są federacją lub konfederacją. W odpowiedzi Piontkowski zapewnił, że wnioskodawcy nie chcą wykluczyć z komisji konkursowych przedstawicieli żadnego związku reprezentatywnego. Złożył poprawkę do projektu, którą przyjął Sejm. Po uchwaleniu noweli ZNP oceniło, że ten zapis również jest wadliwy, gdyż po jego wejściu w życie w komisji nie byłoby ani przedstawiciela ZNP, ani przedstawiciela Forum.

We wtorek podczas posiedzenia senackiej komisji Piontkowski przyznał, że materia, którą ma uregulować nowelizacja, okazała się bardzo skomplikowana, gdyż musi odnosić się m.in. do wewnętrznej organizacji związków, które nie mają jednolitej struktury. Stąd, jak mówił, kolejne poprawki.

Oprócz senatora Mikołajczyka poprawkę do nowelizacji złożył także senator Piotr Wach (PO). Zaproponował, by w komisji konkursowej nie było po trzech przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora oświaty, tylko dwóch. Poprawka ta została odrzucona przez komisję. Wach złożył ją więc jako wniosek mniejszości.

Nowelizacja zmienia także zapisy dotyczące procedury podejmowania uchwał przez rady pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych. Zgodnie z przyjętym zapisem, uchwały w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska mają być podejmowane w głosowaniu tajnym. Te zmiany nie budziły kontrowersji na żadnym etapie prac legislacyjnych nad nowelą.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe będzie przedmiotem prac Senatu na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę.(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka