Jak poinformował w środę podczas posiedzenia komisji wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, resort rolnictwa przygotowuje nowelizację ustawy o izbach rolniczych. W czwartek zaplanowana jest konferencja uzgodnieniowa. Dodał, że w najbliższych dniach projekt zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Jednym z poważnych mankamentów obecnej ustawy jest frekwencja w wyborach do izb rolniczych, dlatego planujemy kilka zmian. Będą one dotyczyły m.in. liczby osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach do rady powiatowej. Obecnie trzeba było zebrać 50 podpisów, resort proponuje by było to 20 podpisów - zaznaczył wiceminister.

Kolejnym problem dotyczy członków komisji przeprowadzających wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Podnosili oni kwestię diet i zwrotów kosztów podróży. Dotychczas nie dostawali pieniędzy, co utrudniało powoływanie składów takich komisji, dlatego proponujemy odstąpienie od przeprowadzania wyborów tam, gdzie liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów - wyjaśnił wiceminister.

Doregulowana będzie kwestia tego, kto jest członkiem samorządu rolniczego. Obecnie są to osoby fizyczne i prawne będące płatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne, zgodnie z ustawą z 1984 r. o podatku rolnym. Oznacza to, że rolnik, który posiada 10 arów użytków rolnych jest uprawniony do uczestniczenia w wyborach. Resort proponuje, by był to 1 hektar. Obecnie uprawnionych do wyborów jest ok. 4 mln osób, dlatego trudno jest uzyskać odpowiedni poziom frekwencji - tłumaczył Romanowski.

Według resortowych propozycji mandatu członka walnego zgromadzenia nie będzie można łączyć z mandantem "samorządowca", np. burmistrza. Resort ponadto chce umożliwić izbom rolniczym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych ekologicznych i turystycznych, organizowanie targów, konferencji, przeprowadzanie różnorodnych analiz, prowadzenie doradztwa rolniczego itp.

Ministerstwo chce także rozszerzenia katalogu zadań, którymi miałyby się zająć izby rolnicze. M.in. ma to być promowanie turystyki na obszarach wiejskich; wspieranie działań służących innowacyjności w rolnictwie; wspieranie grup producentów rolnych czy spółdzielni rolników.

Ponadto izby miałyby uczestniczyć w działaniach związanych z likwidacją szkód w gospodarstwach dotkniętych klęskami żywiołowymi, szkodami łowieckimi oraz szkodami powstałymi wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. A także uczestniczyć w działaniach służących ochronie gruntów rolnych i kształtowaniu ustroju rolnego czy działaniach na rzecz ubezpieczeń w rolnictwie - wyliczał wiceminister. Dotychczas izby wykonywały zadania bezpłatnie, resort chce, by rolnicy otrzymywali za nie wynagrodzenie. Na te cele ma w sumie trafić 30 proc. środków uzyskiwanych przez izby rolnicze.

Resort ponadto proponuje zwiększenie finansowania izb do poziomu 4 proc. środków uzyskiwanych z wpływu z podatku rolnego. Obecnie odpis wynosi 2 proc., czyli rocznie ok. 35 mln zł.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, odnosząc się do przedstawionych założeń nowelizacji ustawy, potwierdził, że zmiana ustawy jest konieczna. Według niego głównie chodzi o zmianę dot. podniesienia frekwencji na wyborach, a więc określenia tego, kto może wybierać do izb i jak zachęcić rolników udziału w wyborach. "Zmiany, które proponuje resort, są do zaakceptowania" - powiedział.

Podczas posiedzenia komisji przedstawiciele części organizacji rolniczych zarzucali izbom, że nie reprezentują rolników, argumentując, że z tego wynika niska frekwencja w wyborach. Mówiono także o niewłaściwym wykorzystywaniu dotacji oraz o zbyt wysokich zarobkach szefów izb.

Szmulewicz, odnosząc się do tych zarzutów, powiedział, że rola izb jest inna niż związków zawodowych. Mają one wspierać rząd w polityce rolnej. Podkreślił ponadto, że izby rolnicze w różnych krajach są finansowane ze środków publicznych, natomiast w żadnym kraju publicznych pieniędzy na działalność statutową nie dostają związki zawodowe. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Sonia Sobczyk