Sejm w środę po godz. 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie; ma zająć się projektem zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. W porządku znajduje się też projekt noweli ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS przewiduje m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według projektu, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna - zwraca się do KRS.

Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu - co jest wiążące dla ministra. Jeśli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni, to - jak dodano w przepisie - brak tego stanowiska nie będzie stał na przeszkodzie odwołaniu prezesa sądu przez ministra.

Projekt noweli zakłada też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Projekt PiS przyznaje prezydentowi uprawnienia do wyrażenia zgody na dalsze orzekanie przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, który przewiduje, że zmniejszenie budżetu Izby Dyscyplinarnej SN będzie niemożliwe bez zgody jej prezesa; będzie on mógł samodzielnie dysponować budżetem związanym z funkcjonowaniem tej Izby.

Sejm ma debatować nad sprawozdaniem komisji dot. projektu nowelizacji ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów TK autorstwa PiS.

Nowela zakłada, że prezes TK zarządza ogłoszenie nieopublikowanych wyroków TK w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja odnosi się do publikacji dotychczas nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych. Przewiduje on, że podmioty z sektora finansowego i instytucje państwowe zajmujące się tym rynkiem będą miały prawo do sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie byli karani za określone typy przestępstw. Chodzi o pracowników, którzy mają dostęp do wrażliwych danych i podejmują decyzje obarczone wysokim ryzykiem utraty mienia.

Sejm rozpatrzy senacki projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, który zakłada, że policja nie zatrzyma prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, jeżeli ratował on życie lub zdrowie człowieka.

Izba zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej i Kodeksu karnego wykonawczego. Projekt przewiduje m.in. poszerzenie kompetencji SW w ramach wykonywania zadań związanych z prowadzeniem systemu dozoru elektronicznego (SDE).

Posłowie mają także debatować nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu cywilnego; główna zmiana przewiduje skrócenie podstawowego terminu przedawnienia roszczenia z 10 do 6 lat. W przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, wynosiłby on jednak, tak jak dotychczas, trzy lata.

Izba wysłucha również informacji ministra infrastruktury ws. stanu polskiej kolei oraz planowanych inwestycjach.

Sejm w czwartek ma głosować nad wnioskiem o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posłanki Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz, nad wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz nad wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego.