Chcemy szybko zakończyć spór pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską tak, byśmy dialog, który jest prowadzony, mieli już za sobą; stąd szybkie tempo prac nad nowelizacjami ustaw o TK, SN i ustroju sądów powszechnych - ocenił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Projektami nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych i SN oraz TK, zajmie się Sejm na rozpoczętym się w środę posiedzeniu. Tego samego dnia Senat rozpoczął trzydniowe posiedzenie.

Karczewski poinformował na briefingu przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu, że izba planuje zająć się nowelizacjami ustaw sądowymi w piątek, o ile do tego czasu zostaną uchwalone przez Sejm.

Pytany, skąd tak szybkie tempo prac nad tymi ustawami, Karczewski powiedział, że "są to nowelizacje, które usprawniają funkcjonowanie Sądu Najwyższego". Dodał, że "jest to również oczekiwane przez niektóre środowiska". Zaznaczył, że te oczekiwania dotyczą przede wszystkim - jak ocenił - "niemającego znaczenia praktycznego, ale historyczne" opublikowania trzech rozstrzygnięć TK.

"Chcemy zakończyć ten spór, który toczył się, chcemy zrobić to szybko i chcemy też, by dialog, który jest prowadzony przez rząd PiS i KE, byśmy mieli już ten dialog za sobą" - podkreślił Karczewski.

Projekt zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS przewiduje m.in. dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według projektu, minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna - zwraca się do KRS. Krajowa Rada Sądownictwa będzie mogła większością dwóch trzecich głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu - co jest wiążące dla ministra. Jeśli KRS nie zajmie stanowiska w tej sprawie w terminie 30 dni, to - jak dodano w przepisie - brak tego stanowiska nie będzie stał na przeszkodzie odwołaniu prezesa sądu przez ministra.

Projekt noweli zakłada też zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Jednocześnie pozostawiona została kobietom sędziom możliwość przejścia w stan spoczynku w wieku 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Posłowie zajmą się też projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS, który przewiduje, że zmniejszenie budżetu Izby Dyscyplinarnej SN będzie niemożliwe bez zgody jej prezesa; będzie on mógł samodzielnie dysponować budżetem związanym z funkcjonowaniem tej Izby.

Sejm ma debatować nad sprawozdaniem komisji dot. projektu nowelizacji ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów TK, autorstwa PiS. Nowela zakłada, że prezes TK zarządza ogłoszenie nieopublikowanych wyroków TK w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji. Nowelizacja odnosi się do publikacji dotychczas nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r.

KE zapowiedziała, że będzie analizowała złożone pod koniec marca poprawki do ustaw sądowych. Przygotowane przez PiS projekty zmian w ustawach o ustroju sądów powszechnych i o Sądzie Najwyższym oraz projekt nowelizacji przepisów ustaw o organizacji Trybunału Konstytucyjnego i statusie jego sędziów nie zostały dotychczas merytorycznie skomentowane przez KE.

Komisja Europejska, podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z art. 7 Traktatu o UE, dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności. Dotyczyły one m.in. zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów.