Konstytucja Biznesu będzie drogowskazem, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera i uzyskają realne gwarancje w swojej codziennej działalności - tak minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz komentuje podpisanie tych przepisów przez prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu - podała Kancelaria Prezydenta RP w piątek. Następnie Konstytucja Biznesu zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw RP i wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia - przypomniało MPiT w komunikacie.

Resort zaznaczył, że to najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz prowadzenia firm w Polsce.

Konstytucja Biznesu to nowy fundament prawa gospodarczego. Jest systemowym wzmocnieniem poprzednich proprzedsiębiorczych aktywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm).

"Termin podpisania Konstytucji Biznesu przez Prezydenta ma wymiar symboliczny. Idzie wiosna, a nowe przepisy przynoszą świeżość w relacjach administracja publiczna – biznes. Konstytucja Biznesu będzie drogowskazem, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mieli w państwie partnera i uzyskają realne gwarancje w swojej codziennej działalności" - podkreśliła, cytowana w komunikacie, minister Emilewicz.

Według cytowanego w komunikacie wiceministra przedsiębiorczości i technologii Mariusza Haładyja, który odpowiadał za prace nad Konstytucją, szczególnie ważne są zasady, które od dawna powinny być wyraźnie zaznaczone w polskim prawodawstwie to: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy czy klauzula pewności prawa.

Resort przypomniał, że najważniejszym z zapisów Konstytucji jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są: ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców wprowadza kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom w relacjach z władzą publiczną. Prawo przedsiębiorców jako akt centralny będzie wpływać na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Do najważniejszych zapisów ustawy należy zaliczyć ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej, a także zmianę relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.

Kolejne rozwiązanie to instytucja tzw. działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności).

Następne to „ulga na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności).

Inne rozwiązanie, to wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych”, wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów.

Prawo przedsiębiorców przewiduje też ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Z kolei zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie MŚP. W zakresie jego kompetencji znajdą się m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców; występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej; wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji. A także: występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów; zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich; wnoszenie skarg do sądów administracyjnych; współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi; zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

Wśród najważniejszych modyfikacji CEIDG resort wymienił: umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury; wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia; zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) stanowi rozwinięcie obecnego www.biznes.gov.pl . Punkt nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale też umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Punkt przypomni przedsiębiorcom, przez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy nawet w najdrobniejszych sprawach.

Pakiet Konstytucji Biznesu zawiera też m.in. nową ustawę poświęconą zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne. Obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymują jeden przejrzysty, spójny akt prawny im dedykowany. (PAP)

autor: Sonia Sobczyk

edytor: Anna Mackiewicz