Jak podkreślił w komunikacie dział prasowy PK, zapowiedź wniosków o surowe kary dla przestępców gospodarczych, wynika z polecenia Prokuratura Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Proponowane przez prokuratora wnioski o wymiar kary w sprawach najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych, popełnianych na szkodę wielu osób, będą składane w górnych granicach ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności - podkreślono w komunikacie.

Według zapowiedzi, prokuratorzy będą dążyć do surowego ukarania osób organizujących i zarządzających przestępczymi procederami. Zasadniczym elementem branym pod uwagę przy formułowaniu stanowiska prokuratora, co wymiaru kary, ma być wysokość wyrządzonej przestępstwem szkody.

Reklama

PK zapowiada, że wysokość szkody będzie decydować o wnioskowanych karach. Prokurator krajowy polecił, żeby w przypadku najpoważniejszych przestępstw gospodarczych i finansowych - a w szczególności oszust, wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, przywłaszczenia i prania brudnych pieniędzy - wnioskowana kara pozbawienia wolności, powinna być uzależniona od wysokości szkody.

W komunikacie podano, że prokurator stosujący polecenie będzie teraz uwzględniał, że wymiar kary pozbawienia wolności nie powinien być niższy niż: 3 lata dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 200 000 złotych; 5 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 1 000 000 złotych; 7 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 5 000 000 złotych; 10 lat dla przestępcy wyrządzającego szkodę, której wartość przekracza 10 000 000 złotych.

Prokurator krajowy w swoim poleceniu przewidział odstępstwa od wspomnianych zasad ustalania wniosków, co do kar, ale ograniczył je do wyjątkowych przypadków takich jak: konsensualne formy ustalania wymiaru kary i nadzwyczajne jej złagodzenie.

Jednocześnie podkreślił, że decyzja prokuratura o odstąpieniu od tych zasad, musi się wiązać z naprawieniem szkody lub uiszczeniem uszczuplonej należności publicznoprawnej, w co najmniej znacznej części, przed zakończeniem postępowania sądowego.

Ponadto prokurator krajowy polecił, że zasadą powinno być wnioskowanie o karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia.

W komunikacie podkreślono, że polecenie prokuratora krajowego, co do kar dla przestępców gospodarczych i finansowych jest istotnym uzupełnieniem wytycznych prokuratora generalnego w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych m.in. w sprawach o przestępstwa związane z procederem wyłudzania nienależnego zwrotu podatku VAT.