Romanowi K. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności - podała PK.

Roman K. został oskarżony o wielokrotne nakłanianie Bartłomieja K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. oraz sugerowanie mu sposobu dokonania tego zabójstwa. Za dokonanie przestępstwa Roman K. zaoferował Bartłomiejowi K. wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 czerwca 2010 roku do lata 2012 roku na terenie Szwecji i w Łodzi.

Oskarżony Roman K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. wielokrotnie nakłaniał także Erleta G. Sugerował mu również sposób dokonania tego zabójstwa. W zamian oferował mu środki pieniężne na bieżące utrzymanie. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 września 2012 roku do 11 listopada 2012 roku w Łodzi i innych miejscowościach w Polsce.

Reklama

Prokurator zarzucił mu popełnienie dwóch przestępstw z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 148 par. 1 kodeksu karnego. Każde z nich zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Kolejne zarzuty: Nadużycie uprawnień, przywłaszczenie

Reklama

Prokurator oskarżył ponadto Romana K. o to, że będąc prezesem spółki Błaja News sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, która była wydawcą tygodnika „Fakty i Mity”, wyrządził jej znaczną szkodę majątkową w łącznej kwocie 900 tysięcy złotych. Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nadużywając udzielonych mu uprawnień zarządczych i niedopełniając ciążących na nim obowiązków, przywłaszczył sobie powierzoną mu kwotę w łącznej wysokości 900 tysięcy złotych z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność spółki.

Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz nadużywając udzielonych uprawnień zarządczych i niedopełniając obowiązków Roman K. przywłaszczył także 300 tysięcy złotych na szkodę spółki Błaja News sp. z o.o.

Prokurator zarzucił mu popełnienie dwóch przestępstw z art. 296 par. 1 i 2 kodeksu karnego i art. 284 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego.

Zgłoszono fikcyjne kradzieże samochodów

Oskarżony Roman K. zdaniem PK polecił także innym osobom upozorowanie kradzieży dwóch samochodów należących do spółki Błaja News sp. z o.o. Następnie dokonał on zgłoszenia tych rzekomych kradzieży organom ścigania i złożył fałszywe zeznania w prowadzonych postępowaniach. Po zgłoszeniu fikcyjnych kradzieży oskarżony uzyskał od ubezpieczycieli nienależne odszkodowania w łącznej wysokości ponad 193 tysięcy 500 złotych.

Prokurator zarzucił mu popełnienie dwóch przestępstw z art. 286 par. 1 kodeksu karnego i art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 238 kodeksu karnego i art. 233 par. 1 kodeksu karnego.

Roman K. odpowie również za nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji (art. 263 par. 2 kodeksu karnego).

Oskarżony przebywa w tymczasowym areszcie

Wspólnie z Romanem K. na ławie oskarżonych zasiądzie czworo innych oskarżonych: Karolina W., Adrian S., Waldemar R. i Jarosław G.

Prokurator zarzucił im współudział w popełnieniu przestępstw na szkodę spółki Błaja News sp. z o.o. Karolina W. dodatkowo odpowie za współudział w wyłudzeniu odszkodowania z tytułu fikcyjnej kradzieży samochodu.

Oskarżony Roman K. został zatrzymany 15 lutego 2016 roku. Od tego dnia, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.Ponadto postanowieniem prokuratora wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci nakazu powstrzymania się od określonej działalności w postaci wykonywania obowiązków i uprawnień członka zarządu Błaja News sp. z o.o. oraz wykonywania obowiązków i uprawnień związanych z posiadaniem udziałów w tej spółce.

Wobec pozostałych oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym między innymi poręczenia majątkowe w kwotach od 5 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych.