Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej. Projekt zakłada m.in., że premier będzie koordynował politykę mieszkaniową w zakresie realizacji programu Mieszkanie plus.

O odrzucenie projektu wnioskowały kluby PO i N. "Za" wnioskiem opowiedziało się 156 posłów, przeciw - 241. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Posłowie pozytywnie przegłosowali też wniosek o "niezwłoczne przejście do drugiego czytania projektu ustawy". Za tym wnioskiem głosowało 248 posłów, przeciw było 156, a trzech posłów wstrzymało się od głosu.

Do trzeciego czytania projektu ustawy Sejm przystąpi w bloku głosowań, który planowany jest w piątek.

Wcześniej, w czwartek w Sejmie szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, prezentując projekt, zaznaczył, że realizuje on dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz zapewnienie koordynacji działań związanych z polityką mieszkaniową państwa w szczególności z programem Mieszkanie plus. - Ten program - jak premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał - jest warunkiem pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego, stąd prezes Rady Ministrów przykłada do niego tak duże znaczenie - mówił Dworczyk.

Dodał, że reszta działań operacyjnych związanych z budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem zostanie przekazana w kompetencje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wskazał, że równie "istotną potrzebą społeczną jest dbałość o ład i estetykę przestrzeni publicznej". "W dotychczasowym stanie prawnym estetyka przestrzeni publicznej nie była wymieniona w ustawie o działach administracji rządowej, co powodowało niejasność co do właściwości ministrów w tym obszarze" - kontynuował.

- Istnieje potrzeba intensyfikacji działań ukierunkowanych na dbałość o estetykę przestrzeni w ścisłej koordynacji z pozostałymi elementami polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu - wyjaśnił Dworczyk.

Powiedział, że w tym celu w projekcie nowelizacji proponuje się, by kształtowanie estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego weszło w kompetencje ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Z kolei - jak dodał - koordynacja spraw związanych z polityką mieszkaniową będzie zadaniem prezesa Rady Ministrów. Podkreślił, że jest to "niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego".

- Koordynacja polityki mieszkaniowej poprzez zastosowanie mechanizmów organizacyjnych, rekomendacji finansowych czy też niezbędnych zmian legislacyjnych pozwoli na zrealizowanie istotnego zadania rządu. Prezes Rady Ministrów będzie wykonywał te kompetencje za pomocą narzędzi dostępnych w systemie prawa - powiedział szef kancelarii premiera. Poinformował, że "dodatkowo przy prezesie Rady Ministrów zostanie powołany organ pomocniczy, który będzie wspierał premiera w tych działaniach koordynacyjnych i monitoringu".

Dworczyk zadeklarował, że w związku z tą nowelizacją "absolutnie nie będzie żadnych nowych sekretarzy stanu, czy podsekretarzy stanu".

Proponuje się, by projektowana nowelizacja weszła w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.