Sejm, który we wtorek rozpoczyna czterodniowe posiedzenie - pierwsze po wakacyjnej przerwie - wysłucha informacji rządu o działaniach wz. nawałnicami, które w sierpniu przeszły nad Polską. Posłowie zajmą się też projektami ustaw: o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych i o statusie sędziów TK.

We wtorek rano posłowie wysłuchają informacji rządu na temat działań podejmowanych w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w połowie sierpnia, głównie nad woj.: pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W ich wyniku zginęło sześć osób, w tym dwie harcerki z obozu w Suszku. Poszkodowane zostały 58 osoby, w tym 19 strażaków. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne. Ogromne szkody nawałnice wyrządziły w lasach. Z szacunki Lasów Państwowych dotyczącego strat wynika, że to 7,7 mln m sześc. powalonych drzew oraz 38 tys. ha zniszczonych lasów.

Sejm rozpatrzy projekt prezydenta dot. wprowadzenia całkowitego zakazu korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 lat. Jego celem jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych oraz Prawa zamówień publicznych. Zakłada on zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2 proc. PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1 proc. PKB, a docelowo - do minimum 2,5 proc. PKB w 2030 r. Wiąże się to z ustaleniami państw NATO podjętymi na szczycie w Newport w 2014 r., a potwierdzonych w 2016 r. na szczycie w Warszawie oraz deklaracjami rządu i prezydenta o zwiększeniu wydatków obronnych do 2 proc. PKB (liczonych wg metodologii NATO, tj. w odniesieniu do budżetu roku bieżącego).

Zwiększenie wydatków obronnych ma umożliwić reorganizację struktury i systemu dowodzenia sił zbrojnych i przyspieszyć modernizację "przy aktywnym zaangażowaniu polskiego przemysłu obronnego". Zwiększenie stanu etatowego sił zbrojnych wiąże się z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej, które docelowo mają liczyć ponad 50 tys. osób. Według szacunków zmiana przepisów spowoduje wzrost wydatków obronnych o ponad 117,2 mld zł w ciągu 10 lat.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem noweli ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje, że cudzoziemcy spoza UE będą mieli możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju.

Przygotowany przez MSWiA projekt ma wdrożyć do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 15 maja 2014 r. ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Termin wdrożenia dyrektywy upłynął 29 listopada 2016 r. Według przywołanych w projekcie szacunków Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zmiany mogą dotyczyć nawet 200 tys. cudzoziemców.

W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, który zakłada, że w przypadku niewypłacalności biuro turystyczne będzie miało obowiązek niezwłocznego poinformowania marszałka województwa o zaistniałej sytuacji i przedstawić dokumentację, niezbędną do zorganizowania powrotu turystów do kraju.

Sejm rozpatrzy także senacki projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który jest wykonaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. ws. opłaty za opróżnienie lokalu mieszkalnego. W wyroku TK orzekł, że jeden z zapisów ustawy z 1997 r. jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie.

Sejm zajmie się poselskim projektem zmian w ustawie o statusie sędziów TK, który doprecyzowuje kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego Trybunału. Zgodnie z projektem, sędzią Trybunału mogłaby zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Ma on uporządkować przepisy dotyczące zlecania kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w określonych sytuacjach, np. w sprawach dot. obowiązkowego leczenia odwykowego lub umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.

W porządku obrad jest też projekt zmian w znowelizowanej ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Rząd zamierza przekazać dodatkowe środki na walkę z afrykańskim pomorem świń (ASF) w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018. Programem bioasekuracji objęte jest 6071 gospodarstw, w których znajduje się ponad 280,2 tys. świń.

Dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone na odszkodowania i rekompensaty dla rolników, którzy złożyli oświadczenia, że nie spełnią nowych, bardziej rygorystycznych zasad bioasekuracji. Rolnikom tym przysługują odszkodowania za ubój świń oraz rekompensaty za rezygnację z chowu trzody chlewnej do końca 2018 r.

Sejm zajmie się też rządowym projektem noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, który zakłada, że od nowego roku jednorazowe torby foliowe w sklepach nie będą już oferowane za darmo; maksymalnie mogą kosztować złotówkę. Nowe przepisy mają ograniczyć stosowanie takich toreb.

Opłata obejmie lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów - obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie. Z opłaty wyłączone będą bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego tzw. zrywki (o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub do pakowania żywności sprzedawanej luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby itp.), gdy zapobiega to jej marnowaniu.

Sejm rozpatrzy rządowy projekt noweli Prawa ochrony środowiska, który zakłada ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Posłowie będą debatować nad rządowym projektem ustawy dot. powołania nowej instytucji - Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ma ona wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki; przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w MRPiPS - obecnie odpowiedzialnego za III sektor.

Projekt krytykuje opozycja, która uważa, że za jego sprawą PiS rozpoczyna walkę z niezależnymi organizacjami pozarządowymi i zapewnia wsparcie dla organizacji sobie posłusznych i lojalnych.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który zakłada, że członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP mogą być zwolnieni z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Sejm będzie też kontynuował prace nad prezydenckim projektem noweli Kodeksu wykroczeń, który zakłada, że każdemu, kto umyślnie i bez uzasadnienia będzie blokował telefoniczny numer alarmowy - w szczególności 112, 997, 998 i 999 - będzie groziła kara aresztu, ograniczenia wolności lub 1,5 tys. zł grzywny. Projekt, który został skonsultowany z MSWiA, poparły wszystkie kluby.

Posłowie zajmą się też wnioskiem o uchylenie immunitetu wiceszefowi MON posłowi Bartoszowi Kownackiemu (PiS). Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie PO. Chodzi o wypowiedź Kownackiego, że PO ma "krew na rękach" w związku z katastrofą smoleńską.

Posłowie wysłuchają też sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. W piątek posłowie wysłuchają informacji: o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r., informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Sejm wybierze też sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jedynego kandydata - Justyna Piskorskiego - zgłosił PiS.