Rządowy program "Aktywna tablica" będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom podstawowym pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe.

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W piśmie minister edukacji podkreśla, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności dzieci i młodzieży, które przygotują ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Reklama

Zaznaczyła, że wprowadzana obecnie reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.

Zalewska zwróciła się z prośbą do wszystkich instytucji o udzielenie pomocy szkołom biorącym udział w programie.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych mogą starać się organy prowadzące: publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Szkoła może otrzymać na zakup pomocy dydaktycznych maksymalnie kwotę 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł plus wkład własny 3,5 tys. zł).

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

MEN szacuje, że w ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego: w 2017 r. do blisko 5,6 tys. szkół, w 2018 r. do blisko 5 tys. szkół, w 2019 r. do blisko 5 tys. szkół. (PAP)