Blisko 1,5 mln zł z UE na wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców obszarów przeznaczonych do rewitalizacji uzyskał magistrat w Łodzi. Dzięki dotacji osoby zamieszkujące wyznaczone kwartały będą mogły uzyskać 25 tys. zł na uruchomienie własnej firmy.

"Nie jest tajemnicą, że problemem obszarów przeznaczonych do rewitalizacji jest nie tylko zły stan techniczny budynków i infrastruktury, ale wykluczenie społeczne osób, które je zamieszkują. Chcemy dać im szansę dzięki środkom uzyskanym z UE. W ramach tego projektu osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji, czy kobiety powracające na rynek pracy będą miały szansę otrzymać 25 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej" - podkreślił dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Piotr Bors na konferencji w poniedziałek.

Bors zaznaczył, że uczestnicy programu nie zostaną w swoich staraniach pozostawieni sami sobie - projekt rozpocznie się cyklem szkoleń dotyczących prowadzenia firmy, a na początkowym etapie uruchamiania działalności nowym przedsiębiorcom towarzyszyć będą profesjonalni doradcy.

"W pierwszym roku działalności gospodarczej beneficjenci mogą też liczyć na wsparcie w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie. Wszyscy wiemy, że pierwsze miesiące prowadzenia biznesu są najtrudniejsze, dlatego chcemy, by osoby te miały pieniądze na opłacenie składek czy wynajęcie biura" - dodał.

Na realizację projektu Urząd Miasta Łodzi otrzymał z UE 1,5 mln zł bezzwrotnej dotacji. Będzie go prowadzić w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową.

O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy ośmiu kwartałów Łodzi oznaczonych jako obszar rewitalizacji oraz osoby, które wcześniej zostały przeniesione z tego terenu w związku z rozpoczętymi pracami rewitalizacyjnymi. To oferta dla łodzian zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku od 30 lat, bezrobotnych i równocześnie należących do grup napotykających na szczególne problemy na rynku pracy - ludzi po 50. roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Program prowadzony będzie pilotażowo; ma z niego skorzystać 30 osób.

"Wiem, że to grupa nieliczna, ale chcemy zobaczyć, z jakim odzewem nasza propozycja spotka się na terenach rewitalizowanych. Jeśli będzie zainteresowanie, będziemy ubiegać się o kolejne środki" - wyjaśnił Bors.

Jak przypomniał dyrektor Biura ds. Rewitalizacji Marcin Obijalski, projekt jest jednym z elementów rewitalizacji społecznej, która towarzyszyć ma procesom odnowy ośmiu kwartałów w centrum miasta.

"Rewitalizacja społeczna to cały katalog działań. W ramach prowadzonych w centrum Łodzi inwestycji gwarantujemy miejsca pracy dla mieszkańców. Stający do przetargów wykonawcy mają obowiązek zatrudnienia określonej liczby osób bezrobotnych przy remontach. To jedna z najlepszych form aktywizacji zawodowej. Kolejne wnioski składane o środki na tzw. działania miękkie będą obejmowały m.in. staże zawodowe czy doradztwo psychologiczne dla długotrwale bezrobotnych" - wyjaśnił.

Rewitalizacja obszarowa Łodzi, która rozpoczęła się w tym roku, ma objąć ponad 1,7 tys. ha, czyli ponad 6 proc. powierzchni miasta; obszar ten zamieszkuje ok. 22 proc. jego populacji, czyli ponad 152 tys. osób. Działania w centrum miasta, podzielonym na osiem obszarów rewitalizacji, będą kompleksowe i obejmą całe kwartały ulic, wiążąc się z gruntownymi remontami budynków, ulic, placów, tworzeniem nowych przebić komunikacyjnych i terenów zielonych.

Według szacunkowych wyliczeń przedstawionych w Gminnym Programie Rewitalizacji, całkowita wartość przedsięwzięć w latach 2017-2026 wyniesie ok. 3,6 mld zł. (PAP)