"Nie jest tajemnicą, że problemem obszarów przeznaczonych do rewitalizacji jest nie tylko zły stan techniczny budynków i infrastruktury, ale wykluczenie społeczne osób, które je zamieszkują. Chcemy dać im szansę dzięki środkom uzyskanym z UE. W ramach tego projektu osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji, czy kobiety powracające na rynek pracy będą miały szansę otrzymać 25 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej" - podkreślił dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Piotr Bors na konferencji w poniedziałek.

Bors zaznaczył, że uczestnicy programu nie zostaną w swoich staraniach pozostawieni sami sobie - projekt rozpocznie się cyklem szkoleń dotyczących prowadzenia firmy, a na początkowym etapie uruchamiania działalności nowym przedsiębiorcom towarzyszyć będą profesjonalni doradcy.

"W pierwszym roku działalności gospodarczej beneficjenci mogą też liczyć na wsparcie w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie. Wszyscy wiemy, że pierwsze miesiące prowadzenia biznesu są najtrudniejsze, dlatego chcemy, by osoby te miały pieniądze na opłacenie składek czy wynajęcie biura" - dodał.

Reklama

Na realizację projektu Urząd Miasta Łodzi otrzymał z UE 1,5 mln zł bezzwrotnej dotacji. Będzie go prowadzić w partnerstwie z Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową.

O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy ośmiu kwartałów Łodzi oznaczonych jako obszar rewitalizacji oraz osoby, które wcześniej zostały przeniesione z tego terenu w związku z rozpoczętymi pracami rewitalizacyjnymi. To oferta dla łodzian zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku od 30 lat, bezrobotnych i równocześnie należących do grup napotykających na szczególne problemy na rynku pracy - ludzi po 50. roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Program prowadzony będzie pilotażowo; ma z niego skorzystać 30 osób.

"Wiem, że to grupa nieliczna, ale chcemy zobaczyć, z jakim odzewem nasza propozycja spotka się na terenach rewitalizowanych. Jeśli będzie zainteresowanie, będziemy ubiegać się o kolejne środki" - wyjaśnił Bors.

Jak przypomniał dyrektor Biura ds. Rewitalizacji Marcin Obijalski, projekt jest jednym z elementów rewitalizacji społecznej, która towarzyszyć ma procesom odnowy ośmiu kwartałów w centrum miasta.

"Rewitalizacja społeczna to cały katalog działań. W ramach prowadzonych w centrum Łodzi inwestycji gwarantujemy miejsca pracy dla mieszkańców. Stający do przetargów wykonawcy mają obowiązek zatrudnienia określonej liczby osób bezrobotnych przy remontach. To jedna z najlepszych form aktywizacji zawodowej. Kolejne wnioski składane o środki na tzw. działania miękkie będą obejmowały m.in. staże zawodowe czy doradztwo psychologiczne dla długotrwale bezrobotnych" - wyjaśnił.

Rewitalizacja obszarowa Łodzi, która rozpoczęła się w tym roku, ma objąć ponad 1,7 tys. ha, czyli ponad 6 proc. powierzchni miasta; obszar ten zamieszkuje ok. 22 proc. jego populacji, czyli ponad 152 tys. osób. Działania w centrum miasta, podzielonym na osiem obszarów rewitalizacji, będą kompleksowe i obejmą całe kwartały ulic, wiążąc się z gruntownymi remontami budynków, ulic, placów, tworzeniem nowych przebić komunikacyjnych i terenów zielonych.

Według szacunkowych wyliczeń przedstawionych w Gminnym Programie Rewitalizacji, całkowita wartość przedsięwzięć w latach 2017-2026 wyniesie ok. 3,6 mld zł. (PAP)