Prokuratorzy kontrolują reaktywowanie przedwojennych spółek, by zapobiec bezprawnej reprywatyzacji nieruchomości; w 2017 r. do prowadzenia zostały 62 postępowania w toku oraz 16 postępowań zawieszonych – podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Reaktywowanie spółek prawa handlowego zawiązanych przed 1 września 1939 roku jest jednym ze sposobów bezprawnego przejmowania nieruchomości. Członkowie nowych władz występują do właściwych organów administracji z roszczeniami o zwrot nieruchomości, które miały w przeszłości należeć do takiej spółki.

Prokuratura Krajowa podała w poniedziałek, że w celu zapobieżenia takim bezprawnym działaniom prokuratorzy podejmują szereg działań, które mają na celu zablokowanie reaktywacji spółek prawa handlowego zawiązanych przed 1 września 1939 roku, a także zmierzających do ich wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

PK poinformowała, że od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w obszarach wszystkich prokuratur regionalnych w odniesieniu do spółek zawiązanych przez 1 września 1939 roku prowadzono łącznie 105 spraw z udziałem prokuratora w sprawach dotyczących wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego lub o przerejestrowanie oraz wznowienia prawomocnie zakończonych postępowań w tych sprawach. W okresie tym odnotowano także jedną sprawę z udziałem prokuratora o ustanowienie dla spółki kuratora. Prowadzono także 15 spraw, w których objęto zwierzchnim nadzorem służbowym postępowania w sprawach dotyczących reaktywowania spółek kapitałowych. Prokuratura podała, że do prowadzenia na 2017 rok pozostały 62 postępowania w toku oraz 16 postępowań zawieszonych.

W odniesieniu do spółek zawiązanych po 1 września 1939 roku w całym 2016 roku w obszarach wszystkich prokuratur regionalnych łącznie zarejestrowano 64 zawiadomienia sądu rejestrowego o złożeniu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Po analizie dokumentów w siedmiu sprawach prokurator zgłosił udział w postępowaniu rejestrowym, zaś w pozostałych 57 sprawach prokurator odstąpił od zgłoszenia udziału w postępowaniu rejestrowym, o czym powiadomiono sąd.

W przypadku dwóch spraw o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w odniesieniu do spółek zawiązanych po 1 września 1939 roku zawiadomienie prokuratora przez sąd rejestrowy nastąpiło już po wydaniu przez ten sąd orzeczenia.

"Sprawy dotyczące reaktywowania spółek kapitałowych, w których sąd rejestrowy przesyła zawiadomienia o złożeniu wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegają wnikliwiej analizie w kontekście możliwych do podjęcia działań pozakarnych. Dotyczy to zwłaszcza postępowań obejmujących spółki powstałe przed 1 września 1939 roku" - wskazała PK.