Nasza jednostka (instytucja kultury) realizuje zadania zlecone przez gminę i otrzymuje dotację będącą de facto dotacją podmiotową. Jak takie środki pieniężne zaprezentować w rachunku zysków i strat?

W odniesieniu do zasad prezentacji w rachunku zysków i strat instytucji kultury dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora na finansowanie działalności bieżącej decydujące znaczenie mają: jej przeznaczenie i związek z działalnością operacyjną jednostki, jak również zachowanie współmierności z kosztami. W przypadku gdy otrzymana dotacja stanowi jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej, może ona zostać wykazana w oddzielnym wierszu w rachunku zysków i strat w grupie A przychodów, pod warunkiem że dotacja ta nie została przyznana na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Taki sposób postępowania jest zalecony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 15. Należy zauważyć, że koszty podstawowej działalności operacyjnej, prezentowane w grupie B rachunku zysków i strat, powinny zostać porównane z przychodami przeznaczonymi na jej finansowanie. Przyjęcie odmiennego sposobu prezentacji ww. dotacji mogłoby powodować powstanie ujemnego wyniku finansowego na działalności statutowej i dodatniego na działalności operacyjnej. Taka prezentacja nie byłaby właściwa, jeśli przyjęto by założenie, że działalność statutowa jednostki kultury może być finansowana z dotacji, a nie tylko ze sprzedaży produktów i usług.

Na zastosowanie rozwiązania polegającego na możliwości wyodrębnienia dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury w grupie A rachunku zysków i strat pozwalają regulacje określone w art. 50 u.r. Wynika z nich możliwość wykazywania w sprawozdaniu finansowym informacji ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do u.r., jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. Należy pamiętać, że dane określone w załącznikach do ww. ustawy stanowią zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, które mogą być rozszerzane i dostosowywane do potrzeb i specyfiki działalności danej jednostki (nie są to obligatoryjne wzory sprawozdań finansowych).

Przyjęte do stosowania przez instytucje kultury rozwiązania prezentacyjne w zakresie wykazywania dotacji w sprawozdaniu finansowym powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości (art. 10 u.r.). ©℗