Oznacza to, że w 2023 r. na jednego nauczyciela, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć i pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny wynosi ono 1704,87 zł. A ci, którzy w czerwcu uiścili niższą kwotę, muszą teraz wypłacić wyrównanie – wyjaśnia resort w odpowiedzi na pytanie DGP.

Po ostatniej nowelizacji ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 998) trzeba w tym roku zastosować dwie kwoty bazowe do wyliczeń odpisów na ZFŚS. Bez zmian pozostała bowiem kwota od stycznia do czerwca, ale podwyższono kwotę dla odpisu od lipca br. Ma to wpływ także na wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli. W związku z tym pojawiły się różne poglądy na temat sposobu jego ustalania i wysokości. Zamieszanie bierze się z tego, że ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586; dalej: ustawa nowelizacyjna) nie wskazuje wprost, co należy zrobić, a dokładniej ‒ jak liczyć. Zajmujący się wyliczaniem świadczenia urlopowego dla nauczycieli mają więc twardy orzech do rozgryzienia. Na forach dla księgowych bardzo często pojawiają się pytania o wysokość i sposób ustalenia tego świadczenia, a nawet eksperci wskazywali różne kwoty i sposoby wyliczania.

Zgodność co do kwot bazowych

Wątpliwości nie było co do jednego. Wszyscy wskazywali jako podstawę do wyliczeń jednakowe wysokości kwot bazowych, od których ustala się odpisy na ZFŚS. Jednak wynika to wprost z przepisów i dlatego było jasne. – Na mocy art. 3 ustawy nowelizacyjnej wysokość odpisu podstawowego została podzielona na dwa okresy: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia – wyjaśnia dr Dariusz Dwojewski z kancelarii prawnej Lex. I jak wskazuje – w pierwszym okresie obowiązuje przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., a w drugim z 2021 r. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w drugim półroczu 2019 r. wyniosło 4434,58 zł (obwieszczenie prezesa GUS z 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i w drugim półroczu 2019 r.). Z kolei przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu 2021 r. wyniosło 5104,90 zł (obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2021 r. i w drugim półroczu 2021 r.).

Jednak schody zaczynały się przy ustaleniu konkretnej kwoty świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2023 r. Pomysłów było kilka, ale skoncentrujmy się na dwóch najczęściej wymienianych. Część ekspertów wskazywała wprost, że kwoty wysokości odpisu podstawowego – a więc równocześnie świadczenia urlopowego nauczycieli – wynoszą 37,5 proc. tych kwot. – Są to odpowiednio kwoty 1662,97 zł i 1914,34 zł – tłumaczy dr Dwojewski. Podobne założenia przyjęła w ubiegłą środę w dodatku Księgowość Budżetowa w artykule „Sprawdź nowy odpis na ZFŚS i wysokość świadczenia urlopowego w szkołach” (DGP nr 157 z 16 sierpnia br.) ekspertka ds. prawa pracy Anna Kopyść. Podała, że nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości 1914,34 zł brutto (przed nowelą 1662,97 zł). To kwoty, które często pojawiały się w wyjaśnieniach.

Kolejnym pomysłem na wyliczenie była proporcjonalność, którą stosowano w 2019 r. w podobnej sytuacji przy dwóch kwotach bazowych. Wtedy osobno wylicza się kwoty dla okresów od września 2022 r. do czerwca 2023 r. oraz od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r.

A następnie uśrednia się i sumuje otrzymane kwoty. Wychodzi wtedy druga wskazywana najczęściej na forach kwota, tj. 1704,87 zł.

Trudno było powiedzieć, które rozwiązanie jest prawidłowe. Przepisy milczą na ten temat, a do tego dochodziła jeszcze kwestia ewentualnego wyrównania dla nauczycieli, którym to świadczenie wypłacono w czerwcu. Z obowiązku tego trzeba się wywiązać do końca sierpnia, dlatego zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji i Nauki, jak zrobić to prawidłowo. Resort stwierdził, że świadczenie urlopowe dla nauczycieli powinno być naliczane proporcjonalnie do odpisu podstawowego naliczonego zgodnie z art. 5l ustawy o ZFŚS. Według MEiN wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. to 1704,87 zł. [stanowisko]

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki z 16 sierpnia br. na pytania DGP

ikona lupy />
Materiały prasowe

DGP:

■ Czy jeżeli kwota świadczenia urlopowego, o którym mowa w art. 53 ust. 1a Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 984; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), została wypłacona do końca czerwca br., to czy należy wypłacić wyrównanie?

■ Jeżeli odpowiedź na wcześniejsze pytanie jest pozytywna, to w jakiej wysokości takie wyrównanie przysługuje?

■ Jeżeli świadczenie urlopowe dla nauczyciela ma być wypłacone do końca sierpnia br., to w jakiej wysokości należy je ustalić?

MEiN: Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy – Karta Nauczyciela z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycielom wypłacane jest świadczenie urlopowe. Termin wypłaty tego świadczenia został w przepisie określony datą końcową, nakładając na dyrektora szkoły obowiązek wypłaty tego świadczenia do końca sierpnia każdego roku.

Wysokość świadczenia urlopowego uzależniona jest od wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586) został znowelizowany art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w sposób skutkujący wzrostem kwoty odpisu podstawowego od dnia 1 lipca 2023 roku.

Mając na względzie, że w roku 2023 obowiązują dwie kwoty odpisu podstawowego, świadczenie urlopowe dla nauczycieli powinno być naliczane proporcjonalnie do odpisu podstawowego naliczonego zgodnie z w art. 5l ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku dokonania wypłaty świadczenia urlopowego przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, nauczycielom powinno zostać wypłacone wyrównanie.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy naliczane proporcjonalnie do okresu naliczania odpisu podstawowego wynosi:

‒ od września 2022 r. do czerwca 2023 r. ‒ 1385,81 zł,

‒ od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r. ‒ 319,06 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. ‒ 1704,87 zł.

Konieczne uzupełnienie

Duże wątpliwości były również co do tego, czy należy dokonać wyrównania. Ustawa nowelizująca nie zawiera wprost regulacji pozwalających na wyrównanie świadczeń urlopowych nauczycieli wypłacanych już wcześniej, np. w czerwcu. Eksperci też nie byli tu zgodni. Według dr Dwojewskiego świadczenie urlopowe może być wypłacone nauczycielom w dowolnym czasie, nie później jednak niż do 31 sierpnia. W związku z powyższym, jego zdaniem, świadczenie urlopowe w wyższej wysokości, uwzględniającej nową wartość odpisu podstawowego, przysługuje tylko nauczycielom, którzy otrzymują świadczenie w lipcu lub sierpniu, gdyż dopiero od tego momentu obowiązuje nowa wysokość odpisu. Nauczycielom, którzy otrzymali świadczenie urlopowe do 30 czerwca 2023 r., nie przysługuje wyrównanie, gdyż w tym czasie obowiązywał odpis podstawowy w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r. Anna Kopyść jednak optowała za wyrównaniem wysokości świadczenia. Wskazywała, że te jednostki, które świadczenie już wypłaciły, powinny dokonać do końca wakacji wyrównania.

Resort to potwierdził. W swojej odpowiedzi na pytanie DGP tłumaczy, że jeśli dokonano wypłaty świadczenia urlopowego przed wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej, to nauczycielom przysługuje wyrównanie.

Co należy zrobić

Najprościej mają te jednostki, które poczekały na odpowiedź resortu. Mogą teraz ustalić świadczenie urlopowe dla nauczycieli, stosując kwotę 1704,87 zł. Jednostki, które wypłaciły wcześniej świadczenie w wysokości 1662,97 zł, powinny wypłacić wyrównanie. [ramka] ©℗

Sposób wyliczania w 2023 r.

Do 31 sierpnia każdego roku trzeba wypłacić nauczycielowi świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego (o którym mowa w ustawie o ZFŚS), ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu jego zatrudnienia w danym roku szkolnym.

Gdy była wypłata do końca czerwca br.

W stanie prawnym obowiązującym w czerwcu br. wysokość świadczenia urlopowego przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nauczyciela, pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny, w zależności od charakteru pracy wynosiła 1662,97 zł. Jeśli jednostka wtedy dokonała wypłaty, to teraz powinna dokonać wyrównania. Kwota wyrównania przypadająca na jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nauczyciela, pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny, wynosić będzie:

1704,87 zł – 1662,97 zł = 41,90 zł.

Pamiętajmy, że ustalamy wysokość świadczenia proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć, to lepiej ustalić dla niego świadczenie na cały rok szkolny i odjąć wypłaconą już kwotę. Może to być wtedy inna wysokość niż 41,90 zł. Nie należy wyrównywać świadczenia bez zastanowienia jednakowo dla wszystkich.

Gdy wypłacamy w nowej wysokości (nie było wcześniejszej wypłaty)

► Wysokość

Świadczenie urlopowe ustalamy proporcjonalnie:

• od września 2022 r. do czerwca 2023 r. – 1662,97 zł : 12 miesięcy = 138,58 zł × 10 miesięcy (od września do czerwca) = 1385,81 zł (w zaokrągleniu);

• od lipca 2023 r. do sierpnia 2023 r. – 1914,34 zł : 12 = 159,53 zł x 2 miesiące (od lipca do sierpnia) = 319,06 zł.

1385,81 zł + 319,06 zł = 1704,87 zł.

Wysokość świadczenia urlopowego nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy w 2023 r. to 1704,87 zł (taka kwota została wskazana także przez MEiN).

Okres zatrudnienia

Ustalamy wysokość świadczenia proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Kwotę świadczenia dzielimy przez 12 (rok szkolny trwa 12 miesięcy – od 1 września do 31 sierpnia następnego roku). Wynik mnożymy przez liczbę miesięcy, w których istniał stosunek pracy z nauczycielem (wlicza się również okresy ferii letnich i zimowych). Ustalamy także PIT od świadczenia.

Ewidencja na kontach

1. Decyzja o przyznaniu świadczenia urlopowego dla nauczycieli czynnych zawodowo: strona Wn konta 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, strona Ma konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analityka: świadczenia urlopowe).

2. Naliczenie PIT od przyznanego świadczenia urlopowego dla nauczycieli czynnych zawodowo: strona Wn konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analityka: świadczenia urlopowe), strona Ma konta 225 – „Rozrachunki z budżetami” (analityka: PIT).

3. Przekazanie z rachunku ZFŚS środków tytułem zapłaty świadczenia urlopowego przyznanego dla nauczycieli czynnych zawodowo pomniejszonych o PIT: strona Wn konta 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analityka: świadczenia urlopowe), strona Ma konta 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (analityka: świadczenia urlopowe).

4. Zapłata podatku dochodowego naliczonego od przyznanego świadczenia urlopowego dla nauczycieli czynnych zawodowo: strona Wn konta 225 – „Rozrachunki z budżetami” (analityka: PIT), strona Ma konta 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” (analityka: świadczenia urlopowe). ©℗