Dokumentacja księgowo-podatkowa może być tworzona w wersji elektronicznej, choć do niedawna nie było to takie oczywiste. Zarówno ustawa o CIT, jak i o PIT odwołują się do prawa bilansowego w zakresie dokumentowania zdarzeń, a to pozwala gromadzić i przechowywać dokumentację zdigitalizowaną. Pojawiały się jednak spory na tym tle z organami. Na szczęście właśnie opublikowana, wieńcząca długą batalię sądową, zmieniona interpretacja podatkowa potwierdza, że dokumentację można przechowywać w nowoczesny sposób, nawet jeśli powstała w wersji papierowej.

Coraz więcej firm gromadzi i przechowuje dokumentację w formie elektronicznej. Wręcz wydaje się to standardem. Jednak nie zawsze jest to oczywiste dla organów podatkowych, mimo że przepisy zarówno ordynacji podatkowej, jak i ustaw o podatku dochodowym tego nie zabraniają. Przepisy w zakresie VAT obecnie są zaś zmieniane w kierunku całkowitej elektronizacji dokumentacji i jej obiegu.

Interpretacja

Prawidłowość elektronicznego dokumentowania zdarzeń została potwierdzona ostatnio przez opublikowaną 6 lipca interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.351.2018.14.DP (data wydania interpretacji to 26 czerwca 2023 r.). W tej, wydaje się na pozór oczywistej, sprawie postępowanie podatkowe zakończone oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej trwało od sierpnia 2018 r., kiedy został złożony wniosek o interpretację indywidualną. Spółka pytała w nim, czy może niszczyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztu podatkowego po przeniesieniu ich treści na nośniki elektroniczne i czy nie zostanie z tego powodu zakwestionowane ujęcie kosztu uzyskania przychodu. Dyrektor KIS potwierdził wreszcie prawidłowość działań spółki, która zamierzała w ten sposób postępować ze swoimi dokumentami.

Spółka uważała, że przechowywanie dokumentów związanych z wydatkami służbowymi pracowników oraz faktur dotyczących wydatków związanych z podstawową działalnością wyłącznie w formie elektronicznej nie będzie miało znaczenia z perspektywy możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Organ podatkowy przychylił się do argumentacji podmiotu, wskazując, że ani przepisy ordynacji podatkowej, ani ustaw o podatku dochodowym nie zawierają w tym zakresie ograniczeń. Prawo bilansowe przewiduje zaś digitalizację dokumentacji i uznanie takiej jej formy za spełniającą wymogi prawne (oczywiście przy zachowaniu formalnych i technicznych wymogów).

Warto więc teraz, gdy wiele firm porządkuje swoją dokumentację, przypomnieć, co jest najistotniejsze dla tworzenia dokumentacji w sposób elektroniczny albo przenoszenia dokumentacji papierowej na nośniki informatyczne.

Wymogi

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2587; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1130; dalej: ustawa o CIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT i art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1130; dalej: ustawa o PIT). Należy w świetle tych przepisów uznać, że aby dany wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny (rzeczywisty),
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • został poniesiony w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła, został właściwie udokumentowany,
 • nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT lub art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT nie zawierają regulacji dotyczących stricte formalnych wymogów dokumentacji poniesionych wydatków. Nie uzależniają również możliwości uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu od przechowywania dowodu dokumentującego jego poniesienie w określonej formie. Z uwagi na powyższe co do zasady każdy wydatek, który został udokumentowany w sposób pozwalający na zweryfikowanie spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 24 ustawy o PIT podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Na mocy powyższej regulacji dowód księgowy, który będzie właściwy na potrzeby ujęcia wydatku w ewidencji rachunkowej (rozpoznania kosztu dla celów księgowych), będzie również właściwym dokumentem dokumentującym poniesienie wydatku na gruncie przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Właśnie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 120; dalej: u.r.) do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Z kolei zgodnie z art. 20 ust. 2 u.r. podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej (dowody źródłowe):

 • zewnętrzne obce ‒ otrzymane od kontrahentów,
 • zewnętrzne własne ‒ przekazywane w oryginale kontrahentom,
 • wewnętrzne ‒ dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

Ponadto w myśl art. 20 ust. 3 u.r. podstawą zapisów w księgach rachunkowych mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe:

 • zbiorcze ‒ służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione,
 • korygujące poprzednie zapisy,
 • zastępcze ‒ wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,
 • rozliczeniowe ‒ ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

Jednocześnie art. 21 u.r. zawiera wyliczenie niezbędnych elementów dowodu księgowego (jedynie dokumenty spełniające warunki wymienione w tym przepisie mogą stanowić dowód księgowy w rozumieniu u.r.). Stosownie do treści tego przepisu warunkami tymi są:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określona także w jednostkach naturalnych,
 • data dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą ‒ także data sporządzenia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Przy czym część powyżej wskazanych elementów w oparciu o odrębne przepisy albo zgodnie z wewnętrznymi zasadami jednostki może być pomijana. Wskazuje na to art. 21 ust. 1a u.r.

Biorąc więc pod uwagę treść powyższych przepisów, u.r. ‒ podobnie jak ustawa o CIT ‒ nie wprowadza szczególnych wymogów dotyczących sposobu przechowywania dowodów księgowych. Co więcej zgodnie z art. 73 ust. 2 u.r. treść dowodów księgowych może być przeniesiona na informatyczne nośniki danych pozwalające zachować w trwałej i niezmienionej postaci zawartość dowodów. Nie dotyczy ta możliwość dokumentów dotyczących przeniesienia praw majątkowych do nieruchomości, powierzenia odpowiedzialności za składniki aktywów, znaczących umów i innych ważnych dokumentów określonych przez kierownika jednostki. Warunkiem stosowania tej metody przechowywania danych jest posiadanie urządzeń pozwalających na odtworzenie dowodów w postaci wydruku, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. Wydruk jest dowodem równoważnym z dowodem księgowym, z którego treść została przeniesiona na informatyczny nośnik danych.

W konsekwencji wyżej wskazanych przepisów dokumenty księgowe będące podstawą do ujęcia kosztu uzyskania przychodu mogą być przechowywane w dowolnej formie (o ile spełniają pozostałe warunki określone w analizowanych przepisach u.r.), w tym również jedynie w formie elektronicznej. Tym samym brak dokumentu źródłowego w formie fizycznej (papierowej) nie powinien automatycznie przesądzać o kwalifikacji danego wydatku jako niemogącego stanowić kosztu uzyskania przychodu, w sytuacji gdy podmiot będzie w stanie przedstawić dokument przechowywany w formie elektronicznej.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 180 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1193) jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Natomiast stosownie do art. 181 ordynacji podatkowej dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Podkreślić wiec trzeba, że otwarta formuła powyższych przepisów i zarazem brak ograniczenia katalogu środków dowodowych do dokumentów przechowywanych w formie pisemnej sprawiają, iż również dokument przechowywany wyłącznie w formie elektronicznej, choć niewymieniony wprost w treści analizowanych przepisów, może być uznany za dowód w myśl ordynacji podatkowej.

Konieczne zapisy

W jednostce, która decyduje się na przenoszenie dokumentów na nośniki elektroniczne i przechowywanie ich w takiej formie, muszą istnieć odpowiednie procedury, które zapewnią, że wszystkie dokumenty będą w tej postaci przechowywane. Postać ta musi pozostać niezmienna w porównaniu do wersji papierowej i czytelna. Jednostka musi oczywiście zapewnić przechowywanie takich dokumentów przez wymagany przepisami prawa bilansowego i ordynacji podatkowej czas, czyli do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Procedura taka musi być jasna i zakomunikowana wszystkim pracownikom uczestniczącym w procesie obiegu dokumentów oraz oczywiście przestrzegana. Odpowiedzialny za to jest kierownik jednostki. [wzór, s. D1] ©℗

WZÓR

Fragment dokumentacji dotyczący procedury

Przechowywanie faktur i dokumentów

W momencie wpływu do spółki faktury w formie papierowej, dokumentującej dokonanie przez spółkę transakcji zakupowej, jest nanoszona na nią informacja o dacie wpływu do spółki (poprzez przybicie na fakturze stosownej pieczątki z datą). Następnie wyznaczony pracownik spółki skanuje taką fakturę, co wiąże się z jej jednoczesnym automatycznym importem do systemu przechowywania faktur. Po weryfikacji i zatwierdzeniu faktur są one przekazywane do systemu elektronicznego obiegu dokumentów (System EOD). Faktury są przechowywane w Systemie EOD w formacie uniemożliwiającym edycję zawartych na nich danych, w podziale na okresy rozliczeniowe. Po przesłaniu faktury do Systemu EOD nie ma możliwości ingerowania w jej treść ani jej usunięcia. Faktury są przechowywane w Systemie EOD przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego, co najmniej do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu VAT i CIT.

W przypadku kosztów podróży służbowych w celu właściwego udokumentowania danego wydatku pracownik wgra do Systemu EOD skan lub zdjęcie dokumentu w jednym z akceptowanych formatów, tj. PNG, JPG, JPEG, PDF, HTML.TIF lub TIFF, i dołączy je do tworzonego w Systemie EOD raportu. Następnie raport będzie akceptowany przez pracownika i przesyłany do zatwierdzenia przez przełożonego (przełożonych) lub przez wyznaczoną przez spółkę osobę zajmującą się zatwierdzaniem wydatków pracowniczych. Po przesłaniu raportu do zatwierdzenia ani pracownik, ani inne osoby nie będą miały możliwości usunięcia dokumentu z Systemu EOD i ingerowania w jego treść. Osoba zatwierdzająca raport będzie przeprowadzać kontrolę formalną (pod kątem właściwego udokumentowania wydatku) i merytoryczną (pod kątem zasadności poniesienia danego wydatku w związku z działalnością spółki) dokumentów zamieszczonych w Systemie EOD. Warunkiem zatwierdzenia wydatku będzie jego związek z działalnością spółki, a także pozytywny wynik weryfikacji dotyczącej właściwego udokumentowania wydatku, tj. uzyskanie dokumentu (podlegającego przesianiu do systemu) w odpowiedniej (akceptowanej przez spółkę) formie.

W przypadku potencjalnej kontroli podatkowej spółka będzie w stanie zapewnić pełny i bezzwłoczny dostęp zarówno do dokumentów, jak i faktur przechowywanych w wersji elektronicznej, tj. odnaleźć niezwłocznie dokument lub fakturę na żądanie organu podatkowego, wydrukować ich obraz lub przesłać je pocztą elektroniczną. Sposób przechowywania dokumentów w Systemie EOD, w tym także faktur, będzie zapewniał spółce możliwość identyfikacji tożsamości sprzedawcy (autentyczność pochodzenia) oraz brak możliwości modyfikacji danych (integralność). Ponadto przechowywane dokumenty i faktury będą miały również odpowiednią jakość, zapewniającą możliwość bezproblemowego odczytu danych zawartych na dokumencie lub na fakturze (czytelność).

Spółka zrezygnowała z przechowywania wersji fizycznych (papierowych) faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu, które po ich zarchiwizowaniu w formie elektronicznej, w sposób opisany powyżej, będą niszczone. Zasadność ponoszenia wydatków udokumentowanych fakturami jest weryfikowana przed ich poniesieniem, zgodnie z obowiązującymi w spółce procedurami. Faktury będą przechowywane na serwerach, które mogą się znajdować na terytorium RP. ©℗