Pod koniec roku urząd miasta musi zlecić wykonanie serwisu oprogramowania. Prawdopodobnie wydatek wyniesie 2‒3 tys. zł. Jak kwalifikować według klasyfikacji budżetowej takie zlecenie? Czy będzie to remont i paragraf 427? Czy jednak zwykła usługa, czyli paragraf 430?
Skoro pytanie odnosi się do zlecenia, warto wspomnieć, że tego typu stosunek cywilnoprawny ma podstawy normatywne w przepisach kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). W art. 734 i nast. k.c. ustawodawca zawarł regulacje prawne związane z umową zlecenia. Wynika z nich m.in., że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Ponadto, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.
Nie ma wątpliwości co do tego, że gmina może zlecać wykonywanie różnego typu usług, czego wyrazem jest forma prawna w postaci wspomnianego zlecenia. Zlecenie może dotyczyć usług zarówno serwisowych, jak i remontowych.