Skoro pytanie dotyczy w pewnym stopniu pożyczek, to warto przypomnieć m.in. o art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o finansach publicznych. Postanowiono tam, że środkami publicznymi są przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Z kolei, jak wynika z art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, rozchodami publicznymi są udzielone pożyczki i kredyty. Wskazane przepisy są o tyle istotne, że to gmina udzieliła pożyczki, co stanowi dla niej rozchód, spłata pożyczki stanowi zaś przychód.
Nie budzi również wątpliwości, że jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać pożyczek. Jak wynika z art. 262 ustawy o finansach publicznych, czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.