Zmiany wartości cen surowców oraz kursów walut to ogromne wyzwanie nie tylko dla zarządzających podmiotami gospodarczymi, lecz także dla ich księgowych. Podejmowane są różne kroki związane z chęcią zmniejszenia negatywnych skutków tych zmian. Niektóre jednostki zastanawiają się nawet, czy nie zmienić polityki rachunkowości w zakresie zasad wyceny aktywów i pasywów. Tymczasem ta decyzja powinna być bardzo dobrze przemyślana.
I tak zmiana polityki rachunkowości tylko z powodu chęci uniknięcia pokazywania negatywnych zmian na rynku nie jest możliwa. Będzie to manipulacja, a więc czyn, który jest niedopuszczalny – rachunkowość ma za zadanie przecież wiernie i rzetelnie odzwierciedlać zdarzenia gospodarcze, jakie mają miejsce w jednostce. Można natomiast wprowadzić zmiany polityki rachunkowości w celu lepszego odzwierciedlenia zmienności na rynku. Oczywiście w granicach, które są przewidziane w ustawie o rachunkowości (dalej: u.r.).