Biegli rewidenci przystępując do badania sprawozdania finansowego za ubiegły rok, w pierwszej kolejności powinni zbadać, czy wojna i związane z nią sankcje i ograniczenia (np. w transporcie) zagrażają kontynuacji działalności danej firmy. Jeśli nie, wówczas sytuacja w Ukrainie nie wpłynie bezpośrednio na wycenę aktywów i pasywów w sprawozdaniu za 2021 r. W kolejnym kroku należy zwrócić uwagę na inne zdarzenia związane z trwającym konfliktem. Najważniejsze z nich wskazują Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, oraz Marcin Obroniecki, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dodatkowo do każdego ze wskazanych zagadnień przedstawiamy w formie tabelarycznej zalecenia PANA lub KRBR.
Eksperci przede wszystkim zwracają uwagę, że wojna trwa również na płaszczyźnie informatycznej. Dlatego zdaniem Barbary Misterskiej-Dragan elementem ponownej oceny ryzyka powinny być kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. – Bezpieczeństwo to może być szczególnie ważne w przypadku jednostek mających kluczowe znaczenie dla polityki, infrastruktury i narażonych na ryzyko ataku. Chodzi o energetykę, transport, banki, usługi finansowe, obronność – wyjaśnia prezes KRBR. Dodaje, że także inni klienci, zwłaszcza małe i średnie jednostki, powinni być świadomi zagrożeń cybernetycznych i podejmować niezbędne środki ostrożności. Z kolei Marcin Obroniecki podkreśla, że biegli rewidenci muszą też zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ksiąg rachunkowych. Wyjaśnia, że jednym z warunków uznania prowadzenia ksiąg za prawidłowe jest brak manipulacji w danych i oprogramowaniu służącym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz stały dostęp do nich. Prezes PANA podkreśla, że w związku z tym biegły rewident powinien zebrać i ocenić bezpieczeństwo serwera, zabezpieczenia infrastruktury IT, prawidłowość procesów związanych z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, zabezpieczenia antywirusowe i chroniące przed cyberatakami.