Rachunek zysków i strat jest obok bilansu najważniejszym elementem sprawozdania finansowego. Informuje o wielkości przychodów i kosztów w danym okresie. Poprzez ich porównanie dostarcza użytkownikom informacji o wynikach działalności i rentowności podmiotu. Na osiągnięty w danym okresie zysk lub stratę mają wpływ następujące kategorie:
Ustawa o rachunkowości daje jednostkom możliwość wyboru wersji kalkulacyjnej lub porównawczej dla rachunku zysków i strat. Pierwsza jest oparta na kosztach w układzie funkcjonalnym, a druga bazuje na układzie rodzajowym kosztów. Wersje tego sprawozdania dotyczą wyłącznie ujęcia kosztów i przychodów podstawowej działalności operacyjnej. Pozostałe segmenty rachunku zysków i strat są dla obu wersji takie same.