Naliczono wynagrodzenie nauczycieli i odprowadzono składki na PPK. Zaszła konieczność dokonania korekty listy płac, co też uczyniono. Korekta została przekazana do PPK. Po korekcie należał się zwrot składki na PPK dla pracownika i pracodawcy. Nie było możliwości, aby pomniejszyć kolejny przelew na PPK o nadpłatę. Składki zwrócono na nasz rachunek bankowy, ale w niższej wysokości, niż to wynika z korekty. Jak to zaewidencjonować?

Dokonanie korekty listy płac, w tym korekty składek na PPK, już po ich przekazaniu do instytucji finansowej, może być przyczyną powstania różnic in minus bądź in plus pomiędzy wysokością środków zwróconych na rachunek jednostki z tego tytułu a kwotą wykazaną w korekcie listy płac. Wynika to z faktu odkupienia przez instytucję finansową jednostek uczestnictwa po bieżącej wycenie z dnia ich odkupienia.
Powstałe różnice po zaksięgowaniu korekty listy płac spowodują wystąpienie na koncie rozrachunkowym z instytucją finansującą odpowiednio salda po stronie Wn (należność) lub po stronie Ma (zobowiązanie), w zależności od tego, czy będą to różnice in minus czy in plus. Saldo konta rozrachunkowego, o którym mowa powyżej, należy odnieść odpowiednio na pozostałe przychody i koszty operacyjne, przez które rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a do których to zalicza się m.in. tego typu różnice czy inne zaokrąglenia wynikające z przepisów prawa.
Zapisy księgowe w księgach rachunkowych jednostki z tym związane przedstawiono poniżej:
1. Wpływ na rachunek jednostki środków z tytułu zwrotu składki na PPK w niższej wysokości niż wykazanej w korekcie listy (saldo Wn konta rozrachunkowego):
  • Wn konto 761 „Pozostałe koszty operacyjne”,
  • Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka: Kontrahent).
2. Wpływ na rachunek jednostki środków z tytułu zwrotu składki na PPK w wyższej wysokości niż wykazanej w korekcie listy (saldo Ma konta rozrachunkowego):
  • Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka: Kontrahent),
  • Ma konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
Podstawa prawna
ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106)
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)