Dokonanie korekty listy płac, w tym korekty składek na PPK, już po ich przekazaniu do instytucji finansowej, może być przyczyną powstania różnic in minus bądź in plus pomiędzy wysokością środków zwróconych na rachunek jednostki z tego tytułu a kwotą wykazaną w korekcie listy płac. Wynika to z faktu odkupienia przez instytucję finansową jednostek uczestnictwa po bieżącej wycenie z dnia ich odkupienia.
Powstałe różnice po zaksięgowaniu korekty listy płac spowodują wystąpienie na koncie rozrachunkowym z instytucją finansującą odpowiednio salda po stronie Wn (należność) lub po stronie Ma (zobowiązanie), w zależności od tego, czy będą to różnice in minus czy in plus. Saldo konta rozrachunkowego, o którym mowa powyżej, należy odnieść odpowiednio na pozostałe przychody i koszty operacyjne, przez które rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a do których to zalicza się m.in. tego typu różnice czy inne zaokrąglenia wynikające z przepisów prawa.