Pandemia COVID-19 wywołała wiele zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Są to m.in. trudności w zawieraniu umów z klientami w dotychczasowej formule. Mogą one spowodować problemy z oceną, czy dana umowa jest zawarta zgodnie z wymogami MSSF 15 (Przychody z umów z klientami). Klienci mogą mieć zarówno problemy finansowe, jak i te związane z płynnością środków, co może utrudnić ocenę ściągalności należności oraz spowodować zmianę szacunków dotyczących wynagrodzenia. Firmy mogą wspierać swoich klientów lub zachęcać ich do dalszego zakupu oferowanych dóbr lub usług poprzez: zmianę umowy, aby zmniejszyć wielkość zakupów, do jakich zobowiązał się klient, umożliwienie klientom rozwiązania umowy bez ponoszenia kary, zaoferowanie ustępstwa cenowego, rabatów na zakup dóbr lub usług w przyszłości, wydłużenie terminów płatności lub programy lojalnościowe. Problemy dotyczące finansów czy terminowych dostaw mogą pojawić się również po stronie sprzedającego. W efekcie sprzedający może mieć problemy z terminowością dostaw, ponosić nieprzewidziane koszty związane z realizacją zobowiązań. Może też być zmuszony zwrócić się do swoich klientów o płatności z góry.
Działania kupującego i sprzedającego, w odpowiedzi na te niedogodności i komplikacje związane z wpływem COVID-19, mogą mieć wpływ na księgowanie przychodów ze sprzedaży zwłaszcza w pięciu najważniejszych obszarach: możliwości egzekwowania umowy; zmiany umowy; prawa materialnego stosowanego w umowie; istotnego elementu finansowania; ujmowania przychodów. Poniżej szerzej je omówiono.