RIO w trakcie kontroli podważyła metodę ewidencjonowania operacji ze sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S jednostek budżetowych gminy. Na kontach 901 i 902 ujmowano dane zbiorczo z pominięciem podziałek klasyfikacji budżetowej. Czy jest to błąd?

Wstępnie warto przypomnieć, że w podanym zapytaniu chodzi o jednostki budżetowe, czyli podmioty zależne od macierzystej jednostki samorządu terytorialnego. Zapytanie dotyczy jednakże sposobu ujmowania danych sprawozdawczych tych jednostek w ewidencji księgowej na poziomie gminy. Na początku warto zaznaczyć, że regulacje odnoszące się zarówno do sprawozdania Rb-27S, jak i do sprawozdania Rb-28S zawiera rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przy czym punktem wyjścia w ocenie podanego zapytania będą regulacje prawne rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tamże na szczególną uwagę zasługują zapisy ujęte w załączniku 2 – Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. I tak konto 901 zostało oznaczone jako – „Dochody budżetu”. Z jego opisu m.in. wynika, że służy ono do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:
1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222;
2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224;
3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224;
4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133;
6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.
Z kolei konto 902 zostało oznaczone jako – „Wydatki budżetu”. Służy ono do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:
1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223;
2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji z kontem 134.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.
Z przytoczonych wyżej regulacji prawnych wprost więc wynika, że zapisy zawarte w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S powinny mieć pełne odzwierciedlenie w ewidencji księgowej. Wymóg ten dotyczy m.in. ewidencjonowania na kontach odpowiednio 901 i 902 danych sprawozdawczych z uwzględnieniem stanu poszczególnych dochodów oraz wydatków budżetu według wszystkich podziałek klasyfikacji budżetowej. W konsekwencji nie należy stosować uproszczeń poprzez wykazywanie danych na wskazanych kontach w kwotach zbiorczych z pominięciem podziałek klasyfikacji budżetowej.
Uwaga! Operacje wynikające ze sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S sporządzonych przez jednostki budżetowe gminy należy ewidencjonować na kontach 901 i 902 z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej w celu ustalenia stanu poszczególnych dochodów i wydatków budżetu.
Podstawa prawna
rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 964)
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)