Czy w momencie ewidencji pozostałego środka trwałego (poniżej 10 tys.) w jednostce budżetowej należy doliczyć związane z jego zakupem koszty transportu lub jego montażu?
Stosownie do postanowień art. 40 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) jednostki budżetowe są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej u.r.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie u.f.p.