Mniejsze jednostki już od 2016 r. mogą sporządzać sprawozdania finansowe według załącznika nr 4 (dla jednostek mikro) lub 5 (dla małych jednostek), o ile spełnią określone kryteria wielkościowe lub co do rodzaju formy organizacyjnoprawnej. Warunkiem skorzystania z takich uproszczeń sprawozdawczych jest jednak, aby ich organy uprawnione do zatwierdzania sprawozdań podjęły uchwałę (lub postanowienie) w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przy czym można skorzystać z wszystkich uproszczeń, ale można też wybrać niektóre z nich. [ramka] Przy czym organ powinien podjąć stosowną decyzję przed sporządzeniem sprawozdania za 2020 r. – może to zrobić w trakcie 2021 r., ale oczywiście przed sporządzeniem sprawozdania za 2020 r. Decyzja taka nie musi być jednak podejmowana corocznie – wszystko zależy od jej treści. Jeśli uchwała organu uprawnionego do zatwierdzania sprawozdania finansowego jest formułowana poprzez odniesienie się do konkretnych lat obrotowych, to oznacza, iż musi być podejmowana każdorazowo, co roku. Zaś jeżeli treść uchwały zawiera odwołanie do ogólnych kryteriów i stwierdzenie, że uproszczone sprawozdanie jest sporządzane w przypadku, gdy jednostka spełni te kryteria w danym roku, oznacza to, iż uchwała ta jest skuteczna na wiele lat i nie ma potrzeby podejmowania decyzji corocznie. Dlatego jeśli dotychczas jednostka nie sporządzała uproszczonych sprawozdań, a obecnie spełnia kryteria, to wtedy warto przygotować uchwałę w taki sposób, aby miała ona uniwersalny charakter i nie było konieczności jej podejmowania co roku. Może być w niej zawarte np. takie sformułowanie: „Jeśli jednostka spełnia kryteria określone w art. 3 ust. 1c lub 1d ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), jej sprawozdanie finansowe jest przygotowywane zgodnie z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 5, art. 47 ust. 4 pkt 5, art. 48 ust. 4, art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 lub art. 49 ust. 5”. Warto pamiętać, że nawet jeśli jednostka skorzysta z wszystkich tych uproszczeń, to jej sprawozdanie – nawet jeśli będzie badane przez biegłego rewidenta – będzie obejmowało:

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans,rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i wariant porównawczy),dodatkowe informacje i objaśnienia.