W związku z przeprowadzaną co trzy lata weryfikacją kryteriów dochodowych z pomocy społecznej, podwyższeniu ulega także kwota zasiłku stałego. Rada Ministrów zdecydowała ile będzie wynosił.

Nowe kryteria dochodowe

Kwoty progów dochodowych w pomocy społecznej podlegają negocjacjom Rady Ministrów z Radą Dialogu Społecznego.

14 maja swoją propozycję przedstawiła Rada Ministrów. RDS do 15 czerwca miała czas na jej zaakceptowanie. Ponieważ do takiego uzgodnienia nie doszło, kryteria dochodowe wraz z kwotami świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w terminie do 15 lipca 2024 r. Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafiła właśnie ostateczna propozycja, która ma zostać przyjęta przez rząd w III kwartale 2024 roku.

Zasiłek stały - kwota

Zgodnie z nią zasiłek stały ma wynosić maksymalnie 1229 zł. Aby móc go otrzymywać, trzeba spełniać kryterium dochodowe, które również ulegnie zmianie i będzie wynosiło:

• 1010 zł - kryterium dla osoby samotnie gospodarującej (obecny poziom to 776 zł),
• 823 zł - kryterium dla osoby w rodzinie (obecnie jest to 600 zł).

Zasiłek stały w 2024 roku ustala się w wysokości:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – jest to różnica między kwotą wynoszącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem
• w przypadku osoby w rodzinie – jest to różnica między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Ważne

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł.

Zasiłek stały – dla kogo

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje