Wynoszący 1000 zł miesięcznie dodatek motywacyjny będzie wypłacany pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy będą zatrudnieni w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. W kolejnych latach będzie zaś wypłacany za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Tak wynika z treści uchwały Rady Ministrów nr 62 z 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505), która wprowadza na lata 2024-2027 specjalny program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Zgodnie z jej przepisami, taki bonus do pensji będzie przysługiwał osobom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej – zarówno zadań własnych samorządu jak i tych zlecanych przez administrację rządową, które są zatrudnione w następujących instytucjach: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach specjalistycznego poradnictwa oraz w ośrodkach wsparcia (m.in. środowiskowych domach samopomocy, schroniskach dla osób bezdomnych, dziennych domach pomocy czy domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży). Uchwała przewiduje też, że prawo do dodatku będą miały osoby zatrudnione na umowie o pracę i będzie on przysługiwał w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Co istotne, nie będzie on mógł pomniejszać wysokości dotychczas pobieranego wynagrodzenia ani zastępować innych dodatków przyznawanych przez pracodawcę. Wypłata dodatku ma kosztować budżet państwa 6,7 mld zł w całym okresie realizacji programu (w tym roku 0,9 mld zł).

Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci 1000 zł dodatku motywacyjnego, tyle że dla osób zatrudnionych w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zakłada kolejna uchwała Rady Ministrów nr 63 z 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 504). Wprowadzany na jej podstawie program również będzie działał w latach 2024-2027 i będzie obejmował pracowników jednostek pieczy zastępczej: gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz takich, które są prowadzone na ich zlecenie przed podmioty niepubliczne. Chodzi tutaj o: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek terapeutyczno-opiekuńczych, placówek wsparcia dziennego, ośrodków adopcyjnych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz o osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka. Podstawowym warunkiem jego uzyskania będzie zatrudnienie na umowę o pracę, a na wypłatę dodatku dla pracowników pieczy zastępczej zaplanowano 1,1 mld zł (łącznie w trakcie trwania programu).

Kolejną grupą, dla której został ustanowiony na lata 2024-2027 dodatek motywacyjny, wynoszący 1000 zł miesięcznie są pracownicy zatrudnieni w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia, czyli w żłobkach, klubach dziecięcych, a także dzienni opiekunowie, dla których pracodawcą jest samorząd. Szczegółowe zasady jego przyznawania określa uchwała Rady Ministrów nr 64 z 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 506). Jej przepisy wskazują, że dodatek będą mogły otrzymać wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w żłobkach i klubach dziecięcych lub jako dzienni opiekunowie. Co istotne, jeżeli w okresie od 1 lipca br. do 31 grudnia 2027 r. gmina uruchomi nową placówkę opieki lub zatrudni kolejnych dziennych opiekunów, to im też będzie się należała wspomniana gratyfikacja. Wypłata dodatków ma kosztować budżet państwa 2 mld zł.

Ponadto 1000 zł miesięcznie dodatku do pensji będą otrzymywać osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka między 1 lipca 2024 r., a 31 grudnia 2027 r. Jego wypłatę reguluje uchwała Rady Ministrów nr 61 z 19 czerwca 2024 r. (M. P. poz. 507), a rząd zabezpieczył na ten cel 157,5 mln zł.

Wszystkie cztery uchwały mówią o kwocie dodatku 1000 zł brutto, co oznacza, że będzie on oskładkowany, a o potrzebne na jego wypłacanie pieniądze samorządy będą składać zapotrzebowanie do właściwego wojewody na przeznaczonym do tego druku.