Przyjęty przez kozienickiego włodarza model zarządzania i wyznaczane kierunki rozwoju znajdują odzwierciedlenie w tempie i rodzaju prowadzonych zadań, wprowadzanych zmian oraz dużej aktywności w pozyskiwaniu funduszy.

Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice / Materiały prasowe

– Kozienice są gminą z dużym potencjałem gospodarczym, turystycznym i społecznym. Niestety, tak jak w większości gmin w Polsce, także u nas zachodzą niekorzystne zmiany demograficzne. Społeczeństwo się starzeje, jest coraz mniej urodzeń, coraz więcej ludzi w wieku produkcyjnym wyjeżdża. Jednym z moich celów jest zahamowanie tego procesu, walka o młodych ludzi, o to, aby wracali do nas z kapitałem intelektualnym, zdobytym doświadczeniem, aby w Kozienicach się osiedlali, zakładali rodziny, rozwijali firmy lub wspomagali lokalny rynek pracy. Proces odpływu mieszkańców trwa od lat i nie da się go powstrzymać w ciągu jednej kadencji. Dlatego prowadzone przeze mnie działania to z jednej strony tworzenie jak najlepszych, bezpiecznych i wygodnych warunków do życia dla ludzi młodych, z drugiej zaś dbałość o seniorów i walka z wykluczeniem społecznym.

W Kozienicach nie brakuje działań, które potwierdzają słowa burmistrza. Jedynie w ciągu ostatnich 2. lat rozbudowano żłobek miejski, rozpoczęto budowę dwóch sal gimnastycznych oraz przedszkola integracyjnego. Stworzono dzienny dom pobytu dla seniorów, przystąpiono do stworzenia centrum opiekuńczo-mieszkalnego, które pełnić będzie również rolę hospicjum oraz środowiskowego domu samopomocy, w którym przełamywać bariery izolacji społecznej będą osoby z niepełnosprawnością psychiczną i ruchową. Co istotne do tych projektów, wykorzystano puste, a niszczejące i generujące koszty, obiekty starego domu kultury oraz wygaszonych szkół podstawowych. Projekty infrastrukturalne wspierane są działaniami miękkimi – gmina realizuje program pomagający młodym rodzicom w powrocie na rynek pracy, m.in. kozienicka niania (opłacanie przez gminę niani, aby młode matki mogły wrócić do pracy), szkoły i instytucje kultury stale rozszerzają ofertę nieodpłatnych zajęć rozwijających predyspozycje i kompetencje najmłodszych kozieniczan, centrum usług społecznych wspiera seniorów w codziennym funkcjonowaniu, a podległe gminie jednostki pobudzają najstarszych mieszkańców do aktywności i rozwijania uśpionych pasji. Przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu, powołano do życia spółdzielnię socjalną, zakupiono autobus dla WTZ, realizowane są programy opieki wytchnieniowej i asystenta rodziny. Warto zaznaczyć, że większość projektów współfinansowana jest środkami zewnętrznymi.

– Jedynie w tej kadencji gmina i jej jednostki pozyskały około 50 mln zł, a w 2020 r. budżet Kozienic po raz pierwszy w historii przekroczył 200 mln zł. To bardzo dobry wynik. Poza sferą społeczną inwestujemy w infrastrukturę drogową, modernizację oświetlenia, wzmacniamy potencjał i skuteczność działania osp. Przygotowujemy tereny pod zabudowę jedno- i wielorodzinną. Wdrażamy wiele ekologicznych projektów, w które angażujemy mieszkańców, począwszy od rozdawania budek dla ptaków czy sadzonek drzew leśnych, a skończywszy na dofinansowywaniu wymiany źródeł ciepła, udzielaniu dotacji na urządzanie terenów zielonych czy organizację bezpłatnej komunikacji publicznej, w której taborze są dwa, nowe elektryczne autobusy. Jestem zwolennikiem budowania gminy w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcia prowadzimy równolegle w mieście i na terenach wiejskich.

Na korzystną sytuację finansową gminy i jej możliwości inwestycyjne wpływa obecność dużych zakładów pracy. Coraz częściej terenem interesują się także nowe podmioty. Obecnie w gminie prowadzona jest duża inwestycja, związana z budową najnowocześniejszych w Europie szklarni – inwestor docelowo deklaruje zatrudnienie ok. 400 osób.

– Dbam o korzystne warunki dla inwestorów, współpracuję ze środowiskiem biznesu, jestem otwarty na nowe przedsięwzięcia. Wspólnie z pracownikami i radą miejską elastycznie podchodzimy do zmian w mpzp, sprawnie przeprowadzamy procesy administracyjne, wspieramy inwestycjami własnymi. Zabiegam, by Kozienice istniały w opinii publicznej jako wiarygodny partner i dobre miejsce dla lokalizacji biznesu.

Kozienice postrzegane są jako teren atrakcyjny turystycznie. To dobre miejsce na weekendowe wypady, na spokojny, wakacyjny odpoczynek. Gmina posiada dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne. Dzięki dobrej współpracy z lokalnym nadleśnictwem powiększa się sieć szlaków i ścieżek leśnych. Rozszerza się także oferta gminnych imprez i wydarzeń, w których coraz większy udział mają lokalne ngo.

– Mamy bogatą historię (przez wieki miasto związane było z polskimi królami), naturalne tereny, wspaniałą przyrodę i kreatywnych mieszkańców. Nieustannie pracujemy nad uatrakcyjnieniem oferty turystycznej. Przed nami dwa duże, wielomilionowe projekty, jeden związany jest z budową zewnętrznych, wodnych placów zabaw, drugi z modernizacją ośrodka turystyki i wypoczynku i zagospodarowaniem przyległego do niego terenu, tzw. kozienickich błoni. W roku 2023 w Kozienicach zaplanowany jest Światowy Zlot Campingu i Caravaningu. To duża szansa na promocję naszej gminy i robimy wszystko, by ją wykorzystać jak najlepiej.

Wokół Kozienic toczą się także prace związane z dwoma ponadregionalnymi projektami – budową mostu na Wiśle i zainicjowanym przez burmistrza P. Kozłowskiego uruchomieniem połączenia kolejowego Kozienic z Warszawą.

– Przedsięwzięcia te są dla gminy dużą szansą na rozwój. Jako samorząd podjęliśmy wszelkie działania niezbędne do ich uruchomienia, niestety dalszy los projektów nie zależy jednak od nas. Dlatego uzbrajam się w cierpliwość i konsekwentnie realizuję przyjęty plan oraz złożone wyborcze obietnice.

Materiały prasowe