Dynamicznie rozwijająca się firma staje w pewnym momencie w obliczu sytuacji, gdy rodzimy rynek staje się zbyt mały i dalszy wzrost możliwy jest tylko poprzez ekspansję międzynarodową. Musi wtedy określić, w jaki sposób chce realizować ten cel. Za granicą przedsiębiorstwo może się rozwijać, budując własne struktury lub poprzez akwizycje, przejmując podmioty już funkcjonujące na rynku. Wielton ma doświadczenie w obu tych strategiach działania
Pierwsza droga może okazać się niezwykle czasochłonna, a zainwestowany kapitał niekoniecznie musi dać satysfakcjonujące korzyści. Pozwala jednak na organiczny rozwój firmy i wprowadzenie na zagraniczne rynki własnej marki. Dla Wieltonu pierwszym, naturalnym krokiem była ekspansja na Wschód. Zrealizowaliśmy to poprzez wejście na rynki byłego Związku Radzieckiego – rosyjski, ukraiński, białoruski i do krajów bałtyckich.
Jednym ze strategicznych elementów tej inwestycji było zbudowanie pod Moskwą własnej montowni. Plan zrealizowany w tych krajach pozwolił nam na systematyczne budowanie udziałów rynkowych pod własną marką i skuteczne konkurowanie z lokalnymi, silnie osadzonymi w tamtejszej gospodarce brandami. Po kilku latach doświadczeń z tym modelem rozwoju biznesu podjęliśmy decyzję o bardziej ekspansywnym wejściu na stabilne i dojrzałe rynki Europy Zachodniej. W tym przypadku poprzez akwizycje.

Silne marki w jednej grupie

Ta opcja pozwala szybko wejść na zagraniczny rynek, ale wiąże się na początku z koniecznością poniesienia większych nakładów finansowych. W odpowiednich warunkach akwizycja jest jednak opłacalnym rozwiązaniem. Duża skala funkcjonowania podmiotu przejętego przekłada się na większe przychody z danego rynku oraz uzyskiwane synergie.
Dokonując akwizycji, Wielton wybrał model biznesowy multi brand – budowania globalnego zasięgu przez silne, lokalne i efektywnie działające marki. Przełomowym momentem w historii Grupy był rok 2015. Wielton nabył wówczas francuską markę Fruehauf i rozpoczął budowę międzynarodowej struktury. W tym samym roku kupiliśmy włoską spółkę VIBERTI. W kolejnych latach do portfolio Grupy Wielton dołączył niemiecki producent pojazdów specjalistycznych Langendorf oraz trzeci największy producent naczep w Wielkiej Brytanii – Lawrence David.
Marki te są obecne na rynkach od kilkudziesięciu lat. Wypracowały na nich silną pozycję oraz portfolio specjalistycznych pojazdów i produktów dostosowanych do lokalnych potrzeb. W efekcie spółki posiadają oddanych i lojalnych klientów, gotowych do dalszej współpracy. Rosnąca liczba spółek wpłynęła na stale poszerzaną liczbę produktów oferowanych przez Grupę Wielton. Obecnie należy ona do grona trzech największych producentów przyczep i naczep w Europie oraz dziesięciu największych firm z tego sektora na świecie.

Autonomia i synergia

Niezwykle istotnym aspektem integracji zagranicznego podmiotu z polskim jest zrozumienie warunków jego dotychczasowego funkcjonowania w odmiennej kulturze pracy. Dlatego przy doborze systemu nadzoru właścicielskiego należy wziąć pod uwagę, by jego forma była najbardziej efektywna zarówno dla podmiotu przejętego, jak i spółki matki. W Grupie Wielton zaimplementowano wspomniany model multibrandu oraz strategię autonomii dla spó łek z Grupy.
Aby możliwie jak najefektywniej przejść trwający około czterech lat etap adaptacji, dotychczasowi właściciele dalej zarządzają poszczególnymi spółkami. Aktywnie uczestniczą w procesie umacniania ich pozycji rynkowej oraz budowania procesów synergii wewnątrz Grupy. Posiadają autonomię zarządzania i kreowania polityki sprzedażowej, a przede wszystkim mają zapewnioną możliwość wdrażania nowych inwestycji i modernizacji linii produkcyjnych.
Na powodzenie ekspansji zagranicznej Grupy Wielton złożyło się także konsekwentne dążenie do integracji struktur i procesów, mających zapewnić uzyskanie efektu synergii z czterech perspektyw – procesowej, zakupowej, produkcyjnej i sprzedażowej. Uzyskane w tych obszarach korzyści zarówno zwiększają pozycję negocjacyjną całej Grupy, jak też korzystnie wpływają na optymalizację kosztową i efektywność każdego z tworzących ją podmiotów. Funkcjonowanie na tak wielu europejskich rynkach poprzez silne lokalne marki ze zróżnicowanym portfolio produktowym pozwala również budować bezpieczeństwo biznesu oparte na dywersyfikacji.
Ekspansja zagraniczna jest dla przedsiębiorstwa etapem przełomowym w jego rozwoju. Dlatego bardzo istotne jest solidne i wnikliwe przeanalizowanie, jaką strategię dalszego wzrostu wybrać. Podjęcie właściwej decyzji o sposobie rozwoju jest kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstwa, tak jak miało to miejsce w przypadku Grupy Wielton.
Przełomowym momentem w historii Grupy był rok 2015. Wielton nabył wówczas francuską markę Fruehauf i rozpoczął budowę międzynarodowej struktury.