Obecnie można już rozpocząć inwentaryzację, trzeba to bowiem zrobić nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć 15 stycznia następnego roku. Czyli jest na to czas od 1 października 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. W tym roku nie ma na tę chwilę przesunięć ze względu na pandemię jak w ubiegłych latach.
W art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości zawarto wskazanie, że przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Nie uregulowano jednak kwestii dokumentów, jakie jednostka musi sporządzić w tym zakresie. Dlatego sposób dokumentowania inwentaryzacji określa kierownik jednostki. Nie ma jednakowych wzorów – rodzaj dokumentów związanych z inwentaryzacją zależy od wielkości danej jednostki, specyfiki jej działalności, zakresu inwentaryzacji itp.
Każdorazowo przed rozpoczęciem inwentaryzacji kierownik powinien przygotować zarządzenie w sprawie inwentaryzacji. W nim wskazuje czas jej trwania, który musi być zgodny z terminami wynikającymi z przepisów. Warto w tym zakresie posiłkować się stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Zgodnie z nim treść zarządzenia zależy od tego, czy działa stała komisja inwentaryzacyjna, czy też jest ona powoływana do wykonania określonego zadania. W tym drugim przypadku zarządzenie określa w szczególności: skład komisji inwentaryzacyjnej, w tym jej przewodniczącego, rodzaje zapasów objętych spisem, datę, na którą się przeprowadza spis (datę ustalania stanu faktycznego), datę jego rozpoczęcia i zakończenia (rozliczenia). Zobowiązuje ono osoby odpowiedzialne do obecności podczas spisu powierzonych im zapasów. Jeżeli osoba odpowiedzialna za zapasy objęte spisem z natury nie może w nim uczestniczyć, to powiadamia o tym kierownika jednostki i wskazuje osobę upełnomocnioną (upoważnioną) do uczestniczenia w jej imieniu w spisie z natury. W razie niewskazania przez osobę odpowiedzialną osoby upoważnionej do udziału w spisie w jej imieniu kierownik jednostki decyduje o celowości komisyjnego przeprowadzenia spisu z natury przez zespół w składzie co najmniej trzyosobowym. Kierownik może też wyznaczyć osobę, która podczas spisu będzie reprezentować (zastępować) osobę odpowiedzialną za zapasy objęte spisem.