Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku umieszczania na fakturach daty sprzedaży. Istnieje natomiast, co do zasady, obowiązek umieszczenia na fakturach daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub – w przypadku faktur zaliczkowych – daty otrzymania zapłaty (zob. art. 106e ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT). Tym niemniej jednak dopuszcza się stosowanie na fakturach nazwy „data sprzedaży” zamiast „data dokonania dostawy towarów”, „data zakończenia dostawy towarów” albo „data wykonania usługi” (raczej natomiast nie dopuszcza się stosowanie nazwy „data sprzedaży” zamiast „data otrzymania zapłaty”). Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 maja 2014 r. (nr ILPP2/443-208/14-2/AD), „skoro zawarta na fakturze pozycja – data sprzedaży będzie odpowiadać dacie dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usług, to faktura wystawiona przez wnioskodawcę, zawierająca pozostałe wymagane przepisem art. 106e ustawy dane, będzie prawidłowym dokumentem dostawy towarów lub świadczenia usług. Zamienne użycie na fakturze sformułowania – data sprzedaży – odpowiadające dacie dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi nie skutkuje uznaniem takiej faktury za wadliwą”.
W świetle powyższego datą sprzedaży na fakturach powinna być w omawianych przypadkach data dokonania dostawy towarów, a więc data przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości (zob. art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Ponieważ przeniesienie własności wywłaszczanych nieruchomości następuje z chwilą uprawomocnienia się decyzji w sprawie wywłaszczenia, to tę właśnie datę (tj. datę uprawomocnienia się decyzji) należy według mnie wskazać jako datę sprzedaży (datę dokonania dostawy towarów) na fakturach dokumentujących dostawy wywłaszczanych nieruchomości.
Wyjaśnić jednocześnie należy, że przepisy nie przewidują szczególnego terminu wystawiania faktur, o których mowa. W konsekwencji uważam, że faktury, o których mowa, powinny być wystawiane w standardowym terminie wynikającym z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, a więc do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów (czyli do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się decyzji w sprawie wywłaszczenia).
Podstawa prawna
art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 106e ust. 1 pkt 6 oraz art. 106i ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)
Czy wysokość przychodów jednostek samorządu terytorialnego wpływa na właściwość urzędu skarbowego
Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. przy ocenie właściwego dla jednostki samorządu terytorialnego urzędu skarbowego istotna jest wysokość przychodów jednostki? Jeżeli tak, jakie przychody należy uwzględniać?
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Akt ten określa m.in. kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (tzw. wyspecjalizowanego naczelnika urzędu skarbowego), a także wskazuje warunki zaliczania takich podatników i płatników do odpowiedniej kategorii.
Zgodnie z par. 2 pkt 11 ww. aktu wykonawczego do podatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym należą m.in. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378), ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) lub ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668).
Zarazem z rozporządzenia nie wynika przy tym, aby w przypadku jednostek samorządu terytorialnego zaliczenie do podatników i płatników podlegających pod wyspecjalizowanego naczelnika urzędu skarbowego uzależnione było od wysokości przychodów. A zatem od 1 stycznia 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego podlegają pod wyspecjalizowanych naczelników urzędów skarbowych bez względu na wysokość osiąganych przychodów.
Podstawa prawna
par. 2 pkt 11 rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456)
Uwaga! Odpowiedź na pytanie, czy można przesłać pracownikowi PIT-11 w formie elektronicznej, warto przeczytać w Rachunkowości Budżetowej nr 4/2021 w dziale „Podatki”.