Analizę podanego zapytania warto poprzedzić odniesieniem się do art. 34 ustawy z 23 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który stanowi o terminach przekazywania środków subwencyjnych. Tamże, w art. 34 ust. 1–2, postanowiono, że minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego:
1) część oświatową subwencji ogólnej, w 12 ratach miesięcznych – w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;