Jeżeli użytkownik wieczysty do 31 sierpnia 2024 r. złoży wniosek do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o wykup będących ich własnością nieruchomości, nie będzie mógł spotkać się z odmową sprzedaży.

Takie rozwiązanie przewiduje obowiązująca od 31 sierpnia 2023 r. ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona dla przedsiębiorców m.in. możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Nie dla każdego

Nie wszystkim jednak przysługuje żądanie sprzedaży takiego gruntu. Jak wskazuje dodany wspomnianą nowelizacją art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami, z takiej możliwości nie może skorzystać użytkownik wieczysty:

1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r.,

2) jeżeli nie wykonał on zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (tj. przede wszystkim, gdy nie zabudował jej w wymaganym terminie lub nie wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem określonym w tej umowie),

3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1796),

4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1073),

5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Ten ostatni punkt jest problematyczny. Nie wiadomo bowiem, czy chodzi o grunt, który nie miał być zabudowany lub po prostu nie może być zabudowany z różnych przyczyn, czy też o grunt, który powinien zostać zabudowany, lecz z różnych względów zabudowany nie został (np. z powodu zmieniających się przepisów, zmian przeznaczenia w planie miejscowym bądź w związku z odraczaniem kolejnych terminów zabudowy na wniosek użytkownika wieczystego mającego trudności z realizacją planowanej zabudowy). Należy przyjmować zatem, że spełnienie wszystkich warunków wymienionych w art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami trzeba oceniać według stanu z dnia złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o sprzedaż gruntu. W związku z tym trzeba uznać, że wspomniany wyżej pkt 5 odnosi się do nieruchomości, która jest (niezależnie od przyczyn) niezabudowana w dniu zgłoszenia przez wieczystego użytkownika żądania sprzedaży nieruchomości na jego rzecz.

Przykład

Bez pozytywnego rozstrzygnięcia

Pan Bogdan jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Krakowie. Na mocy decyzji, na podstawie której nieruchomość została mu oddana w użytkowanie wieczyste, do 16 stycznia 2023 r. miał wybudować dom uzdrowiskowy. Pan Bogdan wybudował go pod koniec 2022 r. (a zatem wykonał cel nałożony decyzją). Po roku chciał zmienić sposób zagospodarowania nieruchomości i na podstawie decyzji rozbiórkowej dokonał rozbiórki budynku. Wobec powyższego, jeżeli teraz pan Bogdan zdecyduje się złożyć wniosek o wykup nieruchomości, to w chwili jego złożenia nieruchomość nie będzie zabudowana. Wobec powyższego wniosek pana Bogdana, nie zostanie pozytywnie rozpoznany.

Co w przypadku, gdy nieruchomość na dzień żądania sprzedaży jest nieruchomością zabudowaną, natomiast budynek nie został wybudowany zgodnie z miejscowym planem lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Podobna wątpliwość pojawiła się w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Sprawa dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Sąd w wyroku z 29 sierpnia 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 466/23) stwierdził m.in., że zastosowanie trybu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie jest uzależnione od spełnienia żadnych innych warunków. Nieistotne są zatem wszelkie inne okoliczności, w tym to, czy wybudowany budynek mieszkalny jest zgodny z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Ponadto z art. 1 ust. 1 ustawy z o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nie wynika warunek wybudowania budynku na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ten akt prawny nie warunkował dodatkowo przekształcenia od tego, czy budynek istniejący i wybudowany został oddany do użytkowania, oraz nie wprowadzał wymogu, aby budynek był wybudowany legalnie. Sąd stwierdził, iż nie można zatem uzależniać od tej kwestii przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. WSA jednoznacznie wskazał, że w orzecznictwie przyjmuje się, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność dotyczy zasadniczo kwestii cywilistycznej, a przy tym związanej z prawem rzeczowym. Zasadą jest, że normy prawa rzeczowego, jako prawa bezwzględne, muszą być wykładane ściśle. A w związku z tym tę zasadę należy odnieść również do wykładni przepisów bezpośrednio regulujących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podsumowanie

Ustawa nowelizująca uzależnia przekształcenie użytkowania wieczystego jedynie od istnienia – w dniu złożenia wniosku – zabudowy na nieruchomości, zgodnie z funkcją określoną w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste. Z tego powodu kwestia legalności zabudowy nie powinna przeszkodzić w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. ©℗