Właściciele domu, którzy z powodu powiększenia lotniska znaleźli się w tzw. obszarze ograniczonego użytkowania, musieli wymienić stolarkę okienną, aby wytłumić zwiększony hałas.

W 2013 r. małżeństwo wniosło pozew o zasądzenie od portu lotniczego 120 tys. zł odszkodowania: 40 tys. zł za konieczność wydatków na ochronę akustyczną w domu oraz 80 tys. zł za spadek wartości nieruchomości. Wyrokiem częściowym z 2015 r. sąd okręgowy zasądził im 71,2 tys. zł odszkodowania za spadek wartości nieruchomości. W zakresie odszkodowania za nakłady w 2017 r. uwzględnił jednak tylko 16,2 tys. zł z odsetkami. Niższa od faktycznych nakładów wartość odszkodowania wynikała z tego, że w opinii biegłych dla ochrony przed hałasem wystarczyłaby wymiana stolarki na PVC, a nie nową stolarkę. Sąd uznał, że uwzględnienie żądania powodów prowadziłoby do ich bezpodstawnego wzbogacenia. Właściciele domu złożyli apelację, którą sąd apelacyjny w 2018 r. uznał za bezzasadną, podzielając ustalenia I instancji.

Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego składa teraz na korzyść powodów rzecznik praw obywatelskich. W ocenie prof. Marcina Wiącka zaskarżony wyrok zapadł bowiem z naruszeniem konstytucyjnej zasady ochrony własności. Do tego naruszenia doszło zdaniem RPO poprzez rozstrzygnięcie sprawy w sposób niezapewniający pełnego odszkodowania wynikającego z przepisów prawa.

W swojej skardze RPO zarzuca wyrokowi SA także rażące naruszenie art. 136 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) poprzez jego błędną wykładnię. Przejawia się to w przyjęciu, że funkcją odszkodowania w zakresie kosztów poniesionych w celu wypełnienia wymagań technicznych dotyczących budynków nie jest przywrócenie stanu poprzedniego w budynku, a jedynie zapewnienie wystarczającego zabezpieczenia akustycznego. W ocenie RPO pozbawiło to właścicieli domu prawa do pełnego odszkodowania.

Ponadto rzecznik dopatrzył się rażącego naruszenia przepisów prawa proceduralnego. SA nie dopuścił bowiem dowodu opinii biegłego na okoliczność ewentualnej amortyzacji wartości drewnianej stolarki. RPO wnosi o uchylenie wyroku SA i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.©℗